• 2 سال پیش

  • 17

  • 15:04

مدریک‌تاکس- قسمت هفتم- فرزین محمدسعیدی از تفکر پیشرفت و یادگیری می‌گوید

مدریک تاکس | Medrick Talks
0
0
0

مدریک‌تاکس- قسمت هفتم- فرزین محمدسعیدی از تفکر پیشرفت و یادگیری می‌گوید

مدریک تاکس | Medrick Talks
  • 15:04

  • 17

  • 2 سال پیش

توضیحات
در قسمت هفتم مدریک‌تاکس از اهمیت یادگیری در نسبت با تخصص و پیشرفت حرف خواهیم زد؛ آن‌جا که تخصص شاید فریب‌مان دهد و زود به نقطۀ اوج و بعد احتمالا به فرود ناگهانی برساندمان، این تفکر یادگیری و پیشرفت است که می‌تواند نجات‌بخش باشد. گیک‌های متخصص و اهل پیشرفت، این سخنرانی مفید و کاربردی را از دست ندهند. تخصص، چه تهدیدهایی برایمان دارد؟ اساساً تخصص، منطقه‌ای امن یا برعکس، پرچالش و خطرانگیز است؟ نسبت دانسته‌هاو ناداسته‌هایمان چگونه است؟ یادگیری در این میان چه نقشی دارد؟ فرزین محمدسعیدی از آرتیست‌های توان‌مند مدریک، با تکیه بر تجربۀ زیستۀ خود، این سؤالات و چالش‌ها را با کلیدواژۀ مهم یادگیری و پیشرفت، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد. او در این روایت، نوعی تفکرِ جایگزین در جهت مدیریت آن خودِ فربه از تکنیک و تسلط، در تعامل با فضای کاری و اجتماعی و مهم‌تر، در مسیر مستمرِ رو به جلو برای گیک‌ها و به‌خصوص گیک‌-آرتیست‌ها پیشنهاد می‌دهد.

با صدای
حمید میرهادی- فرزین محمدسعیدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads