• 2 سال پیش

  • 48

  • 17:42

مدریک‌تاکس- قسمت دوم- آرش خسرویانی از تفکر چابک می‌گوید

مدریک تاکس | Medrick Talks
2
2
0

مدریک‌تاکس- قسمت دوم- آرش خسرویانی از تفکر چابک می‌گوید

مدریک تاکس | Medrick Talks
  • 17:42

  • 48

  • 2 سال پیش

توضیحات
در قسمت دوم مدریک‌تاکس از فصل اول، به سراغ تفکر چابک از تفکر گیکی خواهیم رفت. در این دنیای پر از تغییر، چگونه باید چابک شد؟ اساساً چابکی چیست و چگونه به دست می‌آید؟ تفکر چابکی، چه کمکی به تفکر گیکی خواهد کرد؟ آرش خسرویانی، اسکرام‌مستر استودیو بازی‌سازی مدریک، در قسمت دوم مدریک‌تاکس، بر محور این‌دست پرسش‌ها، تفکر چابکی را برای گیک‌ها با تکیه بر تجربۀ زیستۀ شخصی‌اش بازگو می‌کند.

با صدای
حمید میرهادی- آرش خسرویانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads