• 3 سال پیش

  • 225

  • 20:08

بیستمین پادکست من تاثیرگذارم ، من مسئولم

رادیو هفت صحنه
1
1
1

بیستمین پادکست من تاثیرگذارم ، من مسئولم

رادیو هفت صحنه
  • 20:08

  • 225

  • 3 سال پیش

توضیحات
در ادامه زنجیره معرفی عزیزان در کمپین چاق هراسی .امروز میزبان سپهر و مهشید هستیم

با صدای
سپهر خسروی
مهشید کنشگر چاق هراسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads