• 3 سال پیش

  • 34

  • 05:48

رای دادن چه ارزشی داره وقتی رئیس جمهور هیچ اختیاری از خودش نداره؟

سید حسین حسینی
0
0
0

رای دادن چه ارزشی داره وقتی رئیس جمهور هیچ اختیاری از خودش نداره؟

سید حسین حسینی
  • 05:48

  • 34

  • 3 سال پیش

توضیحات
محتوا های اختصاصی کار شده جهت ابهام زدایی انتخابات 1400

shenoto-ads
shenoto-ads