• 7 سال پیش

  • 88

  • 07:08

نکاتی که در ممیزی باید رعایت گردد

مدیر نوین
7
7
0

نکاتی که در ممیزی باید رعایت گردد

مدیر نوین
  • 07:08

  • 88

  • 7 سال پیش

توضیحات
چند نکته مهم که در هنگام ممیزی شما باید رعایت نمایید و سعی کنید ممیزیان شما به آن پایبند باشند تایک ممیزی خوب توسط تیم ممیزی داخلی انجام شود.modirenovin.com

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads