• 7 سال پیش

  • 111

  • 04:48

شناخت رنگ هاوکاربرد آن در نظام آراستگی-5s

مدیر نوین
3
3
0

شناخت رنگ هاوکاربرد آن در نظام آراستگی-5s

مدیر نوین
  • 04:48

  • 111

  • 7 سال پیش

توضیحات
وقتی شما در حال استقرار نظام آراستگی می باشید یکی از اقدامات اساسی که انجام می دهید رنگ آمیزی و استفاده از رنگ در محیط کار می باشد . اگر به رنگ و کاربرد آن در نظام آراستگی توجه شود آثار و برکات بسیاری در کسب و کار و محیط زندگی شما خواهد داشت و بهره و ری شما بسیار زیاد خواهد شد ولی متاسفانه این امر در بسیاری از صنایع جدی گرفته نشده و بیشتر مواقع سلیقه افراد در این موارد حاکم است ولی مطمین باشید که شما در صورتی طبق استاندارد های گفته شده عمل نکنید بلکه هزینه خود را دور ریخته اید بلکه بهره وری کار خود را نیز پایین آورده و خودتان باعث نابودی کسب و کار خودتان خواهید شد . تجربه های بسیاری وجود دارد که در صنایع انجام شده واین تجربیات در این دوره آموزشی ارایه می گردد. http://modirenovin.com/shop/

shenoto-ads
shenoto-ads