• 3 سال پیش

  • 92

  • 14:59

قلم سخنگوی این هفته ساناز سید اصفهانی

رادیو هفت صحنه
1
1
0

قلم سخنگوی این هفته ساناز سید اصفهانی

رادیو هفت صحنه
  • 14:59

  • 92

  • 3 سال پیش

توضیحات
نامه ایکه هرگز خوانده نشد بخشی از کتاب "از خیرم بگذر" نوشته ساناز سید اصفهانی انتشارات اختران

shenoto-ads
shenoto-ads