• 6 سال پیش

  • 21

  • 16:35
گفتگو با آرمین جوان

گفتگو با آرمین جوان

آوای تیوال
18
گفتگو با آرمین جوان
18
0

گفتگو با آرمین جوان

آوای تیوال
  • 16:35

  • 21

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با آرمین جوان / نویسنده و کارگردان. گفتگو کننده: آریو راقب کیانی درباره نمایش دستگاه

با صدای
آرمین جوان
آریو راقب کیانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads