• 7 سال پیش

  • 23

  • 12:23

گفتگو با آیدا کیخانی

آوای تیوال
3
3
0

گفتگو با آیدا کیخانی

آوای تیوال
  • 12:23

  • 23

  • 7 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با آیدا کیخایی / کارگردان. گفتگو کننده: حسین کوهی درباره نمایش آیس لند

با صدای
آیدا کیخانی
حسین کوهی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads