• 3 سال پیش

  • 103

  • 01:03

تربیت به سبک بیماری سرخک

کمک مادر
0
0
0

تربیت به سبک بیماری سرخک

کمک مادر
  • 01:03

  • 103

  • 3 سال پیش

توضیحات
پیامدها عواقب تصمیمات همیشه در قلمروی والدین قرار ندارند. واقعیت این است که نتیجه کار هایی که فرزندانمان انجام می‌دهند از کنترل ما خارج است . ◀️ هرچه فرزندانمان بزرگتر می شود مراجعه صاحب نفوذ دیگری پیامده کارها را تعیین می‌کند ، . ⚠️جا دارد اینجا با نظریه تلقیح راجر آلن در خصوص پیامد رفتارها آشنا شویم

shenoto-ads
shenoto-ads