• 2 سال پیش

  • 176

  • 03:28

4 جمله که هیچوقت نباید به فرزندتان بگید!

کمک مادر
3
3
0

4 جمله که هیچوقت نباید به فرزندتان بگید!

کمک مادر
  • 03:28

  • 176

  • 2 سال پیش

توضیحات
سعی کنید هیچوقت این 4 جمله را به فرزندتان نگویید!

shenoto-ads
shenoto-ads