• 3 سال پیش

  • 227

  • 01:35:39

شماره هفتم: آبودان

ماه سیزدهم
4
4
0

شماره هفتم: آبودان

ماه سیزدهم
  • 01:35:39

  • 227

  • 3 سال پیش

توضیحات
سرگذشت آبادان از اکتشاف نفت تا شکست حصر آبادان پنجم مهر ماه

با صدای
آرتین غضنفری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads