• 3 سال پیش

  • 32

  • 18:36

راهنمای شکست 4

کوچ رادیو
1
1
0

راهنمای شکست 4

کوچ رادیو
  • 18:36

  • 32

  • 3 سال پیش

توضیحات
کارآفرینی استارتاپی هم همانند هر کار دیگری در جهان بجز خوابیدن، نیاز به تجربه مرتبط دارد و این تجربه با استارتاپ ویکندها به دست نمی آید. اگر آدم بی تجربه ای را می شناسید که به نظر موفق می آید، به این معنی است که فعلا فقط موفق به نظر می آید. به زودی او نیز این مهم را خواهد فهمید. برای تجربه کردن این روند، راه های ارزان تر و کم مسئولیت تری تا راه اندازی یک کسب و کار جدید وجود دارد. آنها را ابتدا امتحان کنیم. هدف قبل از هرچیز درباره یک اتفاق است که تاثیرات منظم و مشخص و قابل حدسی را دارد.

با صدای
شهریار جوهری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads