• 4 سال پیش

  • 107

  • 56:58

طراحی کمپین‌های تبلیغاتی | آماطوری با حامد وثوقی

امیرحسین نعماوی‌زاده
3
3
0

طراحی کمپین‌های تبلیغاتی | آماطوری با حامد وثوقی

امیرحسین نعماوی‌زاده
  • 56:58

  • 107

  • 4 سال پیش

توضیحات
طراحی کمپین‌های تبلیغاتی، بیست‌وهفتمین برنامه آماطوری با حامد وثوقی آماطوری برنامه‌ای از امیرحسین نعماوی‌زاده

با صدای
حامد وثوقی
امیرحسین نعماوی‌زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads