• 3 سال پیش

  • 64

  • 05:55

دکلمه زندگی چیست، چرا می آییم؟ با صدای آزیتا ابراهیمی

کمند
3
3
1

دکلمه زندگی چیست، چرا می آییم؟ با صدای آزیتا ابراهیمی

کمند
  • 05:55

  • 64

  • 3 سال پیش

توضیحات
زندگی زیباست زندگی آتشگهی دیرینه پا برجاست گر بیفروزیش رقص شعله اش از هر کرانه پیداست ور نه خاموش است و خاموشی گناه ماست

با صدای
آزیتا ابراهیمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads