• 3 سال پیش

  • 42

  • 08:58

پیام ویروس کرونا به انسان: من تهدید نیستم، من پیام آوری برای تغییر تو هستم

کمند
0
0
0

پیام ویروس کرونا به انسان: من تهدید نیستم، من پیام آوری برای تغییر تو هستم

کمند
  • 08:58

  • 42

  • 3 سال پیش

توضیحات
تغییر کنیم قبل از اینکه دیر شود.

با صدای
آزیتا ابراهیمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads