• 5 سال پیش

  • 263

  • 06:38

چند مهارت زندگی زناشویی

مجله روانشناسی انگارکه
13
13
0

چند مهارت زندگی زناشویی

مجله روانشناسی انگارکه
  • 06:38

  • 263

  • 5 سال پیش

توضیحات
در این پادکست به چند مهارت برای بهبود زندگی زناشویی می پردازم که چکیده ای از کتاب مهارت های زندگی زناشویی از متیو مک کی است

shenoto-ads
shenoto-ads