• 5 ماه پیش

  • 0

  • 02:00

منظور از لایروبی و کف تراشی چاه فاضلاب چیست؟

تخلیه چاه تهران
0
0
0

منظور از لایروبی و کف تراشی چاه فاضلاب چیست؟

تخلیه چاه تهران
  • 02:00

  • 0

  • 5 ماه پیش

توضیحات

لایروبی چاه فاضلاب در تهران یکی از خدماتی است که شرکت های تخلیه چاه برای احیای چاه فاضلاب انجام می دهند. لایروبی و کف تراشی به منزله تراشیدن رسوبات و لجن های دیواره چاه است که باعث مسدود شدن روزنه های چاه شده اند.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز