• 6 ماه پیش

  • 2

  • 08:38

مقدمات لازم برای دیدن خداوند را نداریم.

رادیـو مٌـــقَــدَّسْ
0
0
0

مقدمات لازم برای دیدن خداوند را نداریم.

رادیـو مٌـــقَــدَّسْ
  • 08:38

  • 2

  • 6 ماه پیش

توضیحات

📚| آیه ۵۵/۵۶ سوره مبارکه بقره


3️⃣3️⃣ | جلسه سی‌ و سوم


00:54 | شرط ایمان به تو شنیدن صدای خداست.

01:20 | هفتاد نفر برای شنیدن صدای خدا انتخاب شدند.

02:39 | شنیدن کافی نیست و باید خدا را ببینیم.

06:15 | هفتادنفر مردند و دوباره زنده شدند.


🎙| با بیان استاد حـکیـمـیshenoto-ads
shenoto-ads