• 4 ماه پیش

  • 44

  • 25:31

چرا نباید در کمین گرفتن تخفیف باشیم؟

قوانین جهان برای موفقیت؛ استاد عباس منش
0
0
0

چرا نباید در کمین گرفتن تخفیف باشیم؟

قوانین جهان برای موفقیت؛ استاد عباس منش
  • 25:31

  • 44

  • 4 ماه پیش

توضیحات

راهکارهایی برای شناسایی و رفع ترمز ذهنیِ مخرب با نام «احساس عدم لیاقت»‌ و باور کمبود


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads