• 11 ماه پیش

  • 8

  • 59:19

EP15-MA Barzegar | Manager of the technical and design team at Mechatron Plus

پادکست نسل زد I زی کست
0
0
0

EP15-MA Barzegar | Manager of the technical and design team at Mechatron Plus

پادکست نسل زد I زی کست
  • 59:19

  • 8

  • 11 ماه پیش

توضیحات
EP15-MA Barzegar | Manager of the technical and design team at Mechatron Plus

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads