• 8 ماه پیش

  • 252

  • 09:40

مرگ آخرین مرحله رشد قسمت چهارم

لیمفوپاد
1
1
1

مرگ آخرین مرحله رشد قسمت چهارم

لیمفوپاد
  • 09:40

  • 252

  • 8 ماه پیش

توضیحات

این قسمت، مفهوم سازمانی مردن.

قسمت چهارم از کتاب مرگ آخرین مرحله ی رشد

رویایی پزشکان و پرستاران با مرگ بیماران


با صدای
مهزیار
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads