• 1 ماه پیش

  • 21

  • 04:36

عرفان شیعی در آینه شرق شناسی

کانون اندیشه جوان
0
0
0

عرفان شیعی در آینه شرق شناسی

کانون اندیشه جوان
  • 04:36

  • 21

  • 1 ماه پیش

توضیحات

اگر بخواهیم عرفان شیعی را در آینه شرق شناسی مشاهده کنیم کربن یکی از گزینه های مطرح در این زمینه است، اما این فیلسوف که بود؟ در ایران از کدام بزرگان تاثیر پذیرفت و چه مسیری را طی کرد؟

در این مقاله تصویری، ضمن آشنایی با دیدگاه کربن نقاط مزیت او را مرور می کنیم.


با صدای
محمدرضا رفعتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads