• 6 سال پیش

  • 173

  • 01:42
  • 01:42

  • 173

  • 6 سال پیش

توضیحات
خدایا قسم به لحظه ای که دلم را می شکنند و جز تو مرهمی نیست قسم به لحظه ای که مرا می فروشند و جز تو خریداری نیست قسم به لحظه ای که تنهایم می گذارند و جز تو همراهی نیست قسم به لحظه ای که دوستم ندارند وعاشقی جز تو نیست من دوستت دارم بار الهی مرهمم باش،خریدارم باش، یارم باش، عاشقم باش که کسی جز تو دلسوزم نیست @radio_niayesh

با صدای
محمدامین ناهیدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads