• 8 ماه پیش

  • 0

  • 12:56

اپیزود 48 - طرحواره‌های ناسالم چگونه در کودک شکل می‌گیرند؟ (2) 6 نیاز اساسی کودک در مدل طرحواره

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
2
2
0

اپیزود 48 - طرحواره‌های ناسالم چگونه در کودک شکل می‌گیرند؟ (2) 6 نیاز اساسی کودک در مدل طرحواره

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
  • 12:56

  • 0

  • 8 ماه پیش

توضیحات

اپیزود 47 - طرحواره‌های ناسالم چگونه در کودک شکل می‌گیرند؟ (2) 6 نیاز اساسی کودک در مدل طرحواره

لینک تهیه مجموعه‌ی پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس در کودکان

https://madresehvaledgari.com/productلینک وبسایت مدرسه والدگری

https://madresehvaledgari.com/


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز