• 7 ماه پیش

  • 21

  • 07:24

شخصیت هم‌وابسته

روانشناسی زیما
0
0
0

شخصیت هم‌وابسته

روانشناسی زیما
  • 07:24

  • 21

  • 7 ماه پیش

توضیحات

وقتی که کاری برای کسی انجام می دهید احساس امنیت، اطمینان و راحتی می کنید، با این حال، اگر کسی بخواهد به

عنوان جبران، کاری برای شما انجام دهد احساس ناامنی خواهید کرد. این احساس یعنی شما فرد هم وابسته ای هستید.


shenoto-ads
shenoto-ads