• 7 ماه پیش

  • 19

  • 08:20

درماندگی آموخته شده

روانشناسی زیما
0
0
0

درماندگی آموخته شده

روانشناسی زیما
  • 08:20

  • 19

  • 7 ماه پیش

توضیحات

درماندگی آموخته شده به شرایطی اشاره میکند که درآن افراد بر طبق تجربیات گذشته به این نتیجه میرسند که کوشش را با پیشرفت مرتبط نمیدانند.


shenoto-ads
shenoto-ads