• 2 ماه پیش

  • 3

  • 17:46
Part 15
  • 17:46

  • 3

  • 2 ماه پیش
0

توضیحات

صفحات 170 تا 178 کتاب.

نکات قابل اشاره:

  • ریپ ون وینکل داستانی از رمان‌نویسی آمریکایی مربوط به اوایل قرن نوزده است. ون وینکل نوشیدنی‌ای را می‌خورد که باعث می‌شود بیست سال به خواب برود و اینطور انقلاب آمریکا را از دست می‌دهد.با صدای
علی امیری‌فر

رده سنی
محتوای تمیز