• 1 سال پیش

  • 283

  • 13:15

کتاب صوتی دره گمشدگان - جست و جو111

در جستجوی دلتورا-deltora quest
0
0
0

کتاب صوتی دره گمشدگان - جست و جو111

در جستجوی دلتورا-deltora quest
  • 13:15

  • 283

  • 1 سال پیش

توضیحات

هست نام مرموزم در اینجا پنهان

اولین حرف عیب بزرگ غرور. حرف سوم آن

گرخواهی حروف دوم و آخر را

بجو در جمع اشتباهات دوقلوها

حرف اول شود آغاز با درخشش و نور

ای که در تلاشی یابی نامم

نیل به سعادت.حرف چهارمم