• 1 سال پیش

  • 278

  • 16:10

کتاب صوتی دره گمشدگان - سکوت103

در جستجوی دلتورا-deltora quest
0
0
0

کتاب صوتی دره گمشدگان - سکوت103

در جستجوی دلتورا-deltora quest
  • 16:10

  • 278

  • 1 سال پیش

توضیحات

ما مردم تورا سوگند یاد میکنیم که به آدین شاه دلتورا و نوادگانی که پس از او به سلطنت میرسند وفادار بمانیم

اگر زمانی این سوگند شکسته شود

باشد که این تکه سنگ که در مرکز شهر قرار دارد نیز بشکند

و باشد که از صفحه ی روزگار پاک شویم تا تاوان این بدنامی را بدهیم...


shenoto-ads
shenoto-ads