• 3 سال پیش

  • 8

  • 59:22

معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 28

جمعه‌نویسی
0
0
0

معرفت نفس - معرفت النفس - جلسه 28

جمعه‌نویسی
  • 59:22

  • 8

  • 3 سال پیش

توضیحات
شرح کتاب معرفت النفس استاد حسن‌زاده آملی به روایت استاد داوود صمدی آملی

با صدای
داوود صمدی آملی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads