• 5 سال پیش

  • 82

  • 06:45

| چگونه توانگر مالی شوم | چهار اثر از فلورانس | - چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

www.tahasadeqi.com
0
0
0

| چگونه توانگر مالی شوم | چهار اثر از فلورانس | - چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

www.tahasadeqi.com
  • 06:45

  • 82

  • 5 سال پیش

توضیحات
درمورد کلام نیز عیسی مسیح بیان می کند که در بازی زندگی کلام نقشی تعیین کننده دارد و از سخنان خود عادل شمرده خواهید شد و از سخنانتان بر شما حکم می شود.پس کلامی زیبا با ذهن نیمه هشیار خود باعث سعادت ما می گردد.همواره وفور نعمت بر سر راه انسان است و از طریق آرزو ایمان یا کلام به زبان آمده می تواند نمایان شود.عیسی گفته است که نخستین حرکت را انسان بایستی انجام دهد. (بخواهید که به شما داده خوهد شد و بطلبید که خواهید یافت،بکوبید که برای شما باز خواهد شد) کلیک کنید http://tahasadeqi.com/product/four-audio-books-from-florence-scala-xin/

shenoto-ads
shenoto-ads