سطح یک آموزش تدبر در قرآن کریم

هیئت قرآن و ولایت
  20
  میانگین پخش
  624
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده
  تدبر در سوره ناس...

  تدبر در سوره ناس

  46:30
  • 17

  • 1 سال پیش
  46:30
  تدبر در سوره فلق...

  تدبر در سوره فلق

  40:16
  • 14

  • 1 سال پیش
  40:16
  تدبر در سوره توحید...

  تدبر در سوره توحید

  01:24:15
  • 10

  • 1 سال پیش
  01:24:15
  تدبر در سوره مسد...

  تدبر در سوره مسد

  54:56
  • 9

  • 1 سال پیش
  54:56
  تدبر در سوره نصر...

  تدبر در سوره نصر

  58:23
  • 9

  • 1 سال پیش
  58:23
  تدبر در سوره کافرون...

  تدبر در سوره کافرون

  51:40
  • 23

  • 1 سال پیش
  51:40
  تدبر در سوره کوثر...

  تدبر در سوره کوثر

  41:26
  • 5

  • 1 سال پیش
  41:26
  تدبر در سوره ماعون...

  تدبر در سوره ماعون

  01:16:53
  • 12

  • 1 سال پیش
  01:16:53
  تدبر در سوره قریش...

  تدبر در سوره قریش

  41:43
  • 9

  • 1 سال پیش
  41:43
  تدبر در سوره فیل...

  تدبر در سوره فیل

  37:54
  • 3

  • 1 سال پیش
  37:54
  تدبر در سوره همزه...

  تدبر در سوره همزه

  01:05:23
  • 6

  • 1 سال پیش
  01:05:23
  تدبر در سوره عصر...

  تدبر در سوره عصر

  34:30
  • 6

  • 1 سال پیش
  34:30
  تدبر در سوره تکاثر...

  تدبر در سوره تکاثر

  01:07:21
  • 4

  • 1 سال پیش
  01:07:21
  تدبر در سوره قارعه...

  تدبر در سوره قارعه

  01:16:30
  • 10

  • 1 سال پیش
  01:16:30
  تدبر در سوره عادیات...

  تدبر در سوره عادیات

  01:00:10
  • 13

  • 1 سال پیش
  01:00:10
  تدبر در سوره زلزال...

  تدبر در سوره زلزال

  22:59
  • 24

  • 1 سال پیش
  22:59
  تدبر در سوره بینه...

  تدبر در سوره بینه

  01:13:12
  • 29

  • 1 سال پیش
  01:13:12
  تدبر در سوره قدر...

  تدبر در سوره قدر

  01:30:23
  • 25

  • 1 سال پیش
  01:30:23
  تدبر در سوره علق...

  تدبر در سوره علق

  01:07:19
  • 7

  • 1 سال پیش
  01:07:19
  تدبر در سوره تین...

  تدبر در سوره تین

  33:14
  • 11

  • 1 سال پیش
  33:14
  تدبر در سوره انشراح...

  تدبر در سوره انشراح

  32:46
  • 25

  • 1 سال پیش
  32:46
  تدبر در سوره ضحی...

  تدبر در سوره ضحی

  01:15:12
  • 38

  • 1 سال پیش
  01:15:12
  تدبر در سوره لیل...

  تدبر در سوره لیل

  01:30:43
  • 65

  • 1 سال پیش
  01:30:43
  تدبر در سوره شمس...

  تدبر در سوره شمس

  01:25:21
  • 16

  • 1 سال پیش
  01:25:21
  تدبر در سوره بلد...

  تدبر در سوره بلد

  02:10:34
  • 21

  • 1 سال پیش
  02:10:34
  تدبر در سوره فجر...

  تدبر در سوره فجر

  02:13:26
  • 35

  • 1 سال پیش
  02:13:26
  تدبر در سوره غاشیه...

  تدبر در سوره غاشیه

  01:29:04
  • 22

  • 1 سال پیش
  01:29:04
  تدبر در سوره اعلی...

  تدبر در سوره اعلی

  01:28:47
  • 93

  • 1 سال پیش
  01:28:47
  تدبر در سوره طارق...

  تدبر در سوره طارق

  01:57:22
  • 16

  • 1 سال پیش
  01:57:22
  تدبر در سوره بروج...

  تدبر در سوره بروج

  02:20:57
  • 13

  • 1 سال پیش
  02:20:57
  تدبر در سوره انشقاق...

  تدبر در سوره انشقاق

  01:52:02
  • 12

  • 1 سال پیش
  01:52:02
  مبانی تدبر در قرآن کریم...

  مبانی تدبر در قرآن کریم

  02:07:13
  • 22

  • 1 سال پیش
  02:07:13
  shenoto-ads
  shenoto-ads