شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر

کوروش جوادی
  89
  میانگین پخش
  3.3K
  تعداد پخش
  13
  دنبال کننده

  شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر

  کوروش جوادی
  89
  میانگین پخش
  3.3K
  تعداد پخش
  13
  دنبال کننده

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره سی و هفتم (نشست سی و هفتم)...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:13:28
  • 5

  • 5 روز پیش
  01:13:28
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره سی و ششم (نشست سی و ششم)...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:20:39
  • 17

  • 1 هفته پیش
  01:20:39
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره سی و پنجم (نشست سی و پنجم)https://shahnamehpajohan.ir...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:41:08
  • 7

  • 2 هفته پیش
  01:41:08
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره سی و چهارم (نشست سی و چهارم)...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:36:30
  • 14

  • 1 ماه پیش
  01:36:30
  نشست شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر شماره 33...

  نشست شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر

  01:34:07
  • 11

  • 1 ماه پیش
  01:34:07
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره سی و دوم (نشست سی و دوم)...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:37:02
  • 16

  • 1 ماه پیش
  01:37:02
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره سی و یکم (نشست سی و یکم)https://shahnamehpajohan.ir...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:08:51
  • 19

  • 1 ماه پیش
  01:08:51
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره سی ام (نشست سی ام)...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:29:07
  • 45

  • 2 ماه پیش
  01:29:07
  نشست شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر شماره 29...

  نشست شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر

  01:33:44
  • 46

  • 2 ماه پیش
  01:33:44
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره بیست و هشتم (نشست بیست و هشتم)...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:37:35
  • 56

  • 2 ماه پیش
  01:37:35
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره بیست و هفتم (نشست بیست و هفتم)...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:27:47
  • 17

  • 2 ماه پیش
  01:27:47
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره بیست و ششم (نشست بیست و ششم)...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:13:08
  • 22

  • 2 ماه پیش
  01:13:08
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره بیست و پنجم (نشست بیست و پنجم)...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:31:29
  • 15

  • 2 ماه پیش
  01:31:29
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره بیست و چهارم (نشست بیست و چهارم)https://shahnamehpajohan.ir/...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:25:01
  • 89

  • 3 ماه پیش
  01:25:01
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره بیست و سوم (نشست بیست و سوم)...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:32:29
  • 75

  • 3 ماه پیش
  01:32:29
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره بیست و دوم (نشست بیست و دوم)https://shahnamehpajohan.ir/...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:35:24
  • 108

  • 4 ماه پیش
  01:35:24
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره بیست و یکم (نشست بیست و یکم)https://shahnamehpajohan.ir...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:38:37
  • 45

  • 4 ماه پیش
  01:38:37
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره بیستم (نشست بیستم)https://shahnamehpajohan.ir...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:28:49
  • 111

  • 4 ماه پیش
  01:28:49
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره نوزدهم (نشست نوزدهم)...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:35:47
  • 72

  • 4 ماه پیش
  01:35:47
  نشست شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر شماره هجدهم...

  نشست شاهنامه خوانی به آموزگاری عاطفه نیک مهر

  01:42:07
  • 55

  • 4 ماه پیش
  01:42:07
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره هفدهم (نشست هفدهم)https://shahnamehpajohan.ir/...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:20:31
  • 40

  • 5 ماه پیش
  01:20:31
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره شانزدهم (نشست شانزدهم)https://shahnamehpajohan.ir...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:29:14
  • 79

  • 5 ماه پیش
  01:29:14
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره پانزدهم (نشست پانزدهم)https://shahnamehpajohan.ir⁣⁣⁣⁣...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:19:44
  • 100

  • 6 ماه پیش
  01:19:44
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره چهاردهم (نشست چهاردهم)https://shahnamehpajohan.ir/...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:37:02
  • 116

  • 6 ماه پیش
  01:37:02
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره سیزدهم (نشست سیزدهم)...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:38:17
  • 99

  • 6 ماه پیش
  01:38:17
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره دوازدهم (نشست دوازدهم)...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:53:27
  • 78

  • 7 ماه پیش
  01:53:27
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره یازدهم (نشست یازدهم)باشگاه شاهنامه پژوهان | ایران را باشگاه شاهنامه پژوهی خواهیم کرد (shahnamehpajohan.ir)...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:18:06
  • 108

  • 7 ماه پیش
  01:18:06
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره دهم (نشست دهم)https://shahnamehpajohan.ir...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:07:04
  • 79

  • 7 ماه پیش
  01:07:04
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره نهم (نشست نهم)...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:32:07
  • 81

  • 7 ماه پیش
  01:32:07
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره هشتم (نشست هشتم)https://shahnamehpajohan.ir⁣⁣⁣⁣...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:33:11
  • 103

  • 7 ماه پیش
  01:33:11
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره هفتم (نشست هفتم)https://shahnamehpajohan.ir...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:32:48
  • 99

  • 8 ماه پیش
  01:32:48
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره ششم (نشست ششم)...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:28:55
  • 141

  • 8 ماه پیش
  01:28:55
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره پنجم (نشست پنجم)...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:18:47
  • 206

  • 8 ماه پیش
  01:18:47
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره چهارم (نشست چهارم)...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:16:43
  • 127

  • 9 ماه پیش
  01:16:43
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره سوم (نشست سوم)...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:13:22
  • 147

  • 9 ماه پیش
  01:13:22
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره دوم (نشست دوم)...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:10:15
  • 282

  • 9 ماه پیش
  01:10:15
  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر شماره یکم (نشست نخست)(خوانش و معنی بیت ها، توضیح درباره داستان‌ها و ...)...

  شاهنامه خوانی به آموزگاری دکتر عاطفه نیک مهر&nb...

  01:12:19
  • 550

  • 9 ماه پیش
  01:12:19
  shenoto-ads
  shenoto-ads