باغ موزه قصر

روابط عمومی باغ موزه قصر
226
میانگین پخش
6.1K
تعداد پخش
18
دنبال کننده
در سال 52 در زندان قصر، زندانی خوش آوایی ست که گاهی با خودش اشعاری را نجوا می کند. صدایی مسحور کننده دارد. زندانبان صدای او را روزی ضبط می کند و در آن سال برای رادیو ارسال می کند و این صدا پخش می شود....
در سال 52 در زندان قصر، زندانی خوش آوایی ست که گاه...
04:58
 • 781

 • 4 سال پیش
04:58
سومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 7 عنوان: 1- عباس میرزا 2- لرنس عربستان 3- گروه 53 نفر 4- اصغر قاتل 5- سرتیپ درگاهی 6- نخستین صدای ضبط شده ایران (صدای مظفرالدین شاه) 7- صدای واقعی از یک زندانی زن...

سومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 7 عنوان: ...

01:34
 • 322

 • 4 سال پیش
01:34
سومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 7 عنوان: 1- عباس میرزا 2- لرنس عربستان 3- گروه 53 نفر 4- اصغر قاتل 5- سرتیپ درگاهی 6- نخستین صدای ضبط شده ایران (صدای مظفرالدین شاه) 7- صدای واقعی از یک زن...
سومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 7 عنوان: 1-...
01:11
 • 219

 • 4 سال پیش
01:11
سومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 7 عنوان: 1- عباس میرزا 2- لرنس عربستان 3- گروه 53 نفر 4- اصغر قاتل 5- سرتیپ درگاهی 6- نخستین صدای ضبط شده ایران (صدای مظفرالدین شاه) 7- صدای واقعی از یک زن...
سومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 7 عنوان: 1-...
02:14
 • 232

 • 4 سال پیش
02:14
سومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 7 عنوان: 1- عباس میرزا 2- لرنس عربستان 3- گروه 53 نفر 4- اصغر قاتل 5- سرتیپ درگاهی 6- نخستین صدای ضبط شده ایران (صدای مظفرالدین شاه) 7- صدای واقعی از یک زن...
سومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 7 عنوان: 1-...
02:05
 • 207

 • 4 سال پیش
02:05
سومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 7 عنوان: 1- عباس میرزا 2- لرنس عربستان 3- گروه 53 نفر 4- اصغر قاتل 5- سرتیپ درگاهی 6- نخستین صدای ضبط شده ایران (صدای مظفرالدین شاه) 7- صدای واقعی از یک زن...
سومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 7 عنوان: 1-...
02:18
 • 205

 • 4 سال پیش
02:18
سومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 7 عنوان: 1- عباس میرزا 2- لرنس عربستان 3- گروه 53 نفر 4- اصغر قاتل 5- سرتیپ درگاهی 6- نخستین صدای ضبط شده ایران (صدای مظفرالدین شاه) 7- صدای واقعی از یک زن...
سومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 7 عنوان: 1-...
01:48
 • 184

 • 4 سال پیش
01:48
سومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 7 عنوان: 1- عباس میرزا 2- لرنس عربستان 3- گروه 53 نفر 4- اصغر قاتل 5- سرتیپ درگاهی 6- نخستین صدای ضبط شده ایران (صدای مظفرالدین شاه) 7- صدای واقعی از یک زن...
سومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 7 عنوان: 1-...
02:38
 • 323

 • 4 سال پیش
02:38
دومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 9 عنوان: 1- نیکولای مارکوف 2- لیاخوف 3- کلنل پسیان 4- تیمورتاش 5- فرخی یزدی 6- پزشک احمدی 7- سردار اسعد 8- علیمردان خان بختیاری 9- روحانیون زندانی در زند...
دومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 9 عنوان: 1-...
02:52
 • 151

 • 4 سال پیش
02:52
دومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 9 عنوان: 1- نیکولای مارکوف 2- لیاخوف 3- کلنل پسیان 4- تیمورتاش 5- فرخی یزدی 6- پزشک احمدی 7- سردار اسعد 8- علیمردان خان بختیاری 9- روحانیون زندانی در زند...
دومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 9 عنوان: 1-...
04:48
 • 147

 • 4 سال پیش
04:48
دومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 9 عنوان: 1- نیکولای مارکوف 2- لیاخوف 3- کلنل پسیان 4- تیمورتاش 5- فرخی یزدی 6- پزشک احمدی 7- سردار اسعد 8- علیمردان خان بختیاری 9- روحانیون زندانی در زند...
دومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 9 عنوان: 1-...
08:48
 • 163

 • 4 سال پیش
08:48
دومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 9 عنوان: 1- نیکولای مارکوف 2- لیاخوف 3- کلنل پسیان 4- تیمورتاش 5- فرخی یزدی 6- پزشک احمدی 7- سردار اسعد 8- علیمردان خان بختیاری 9- روحانیون زندانی در زند...
دومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 9 عنوان: 1-...
02:29
 • 130

 • 4 سال پیش
02:29
دومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 9 عنوان: 1- نیکولای مارکوف 2- لیاخوف 3- کلنل پسیان 4- تیمورتاش 5- فرخی یزدی 6- پزشک احمدی 7- سردار اسعد 8- علیمردان خان بختیاری 9- روحانیون زندانی در زند...
دومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 9 عنوان: 1-...
06:41
 • 120

 • 4 سال پیش
06:41
دومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 9 عنوان: 1- نیکولای مارکوف 2- لیاخوف 3- کلنل پسیان 4- تیمورتاش 5- فرخی یزدی 6- پزشک احمدی 7- سردار اسعد 8- علیمردان خان بختیاری 9- روحانیون زندانی در زند...
دومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 9 عنوان: 1-...
03:22
 • 151

 • 4 سال پیش
03:22
دومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 9 عنوان: 1- نیکولای مارکوف 2- لیاخوف 3- کلنل پسیان 4- تیمورتاش 5- فرخی یزدی 6- پزشک احمدی 7- سردار اسعد 8- علیمردان خان بختیاری 9- روحانیون زندانی در زند...
دومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 9 عنوان: 1-...
03:07
 • 142

 • 4 سال پیش
03:07
دومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 9 عنوان: 1- نیکولای مارکوف 2- لیاخوف 3- کلنل پسیان 4- تیمورتاش 5- فرخی یزدی 6- پزشک احمدی 7- سردار اسعد 8- علیمردان خان بختیاری 9- روحانیون زندانی در زند...
دومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 9 عنوان: 1-...
01:33
 • 189

 • 4 سال پیش
01:33
دومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 9 عنوان: 1- نیکولای مارکوف 2- لیاخوف 3- کلنل پسیان 4- تیمورتاش 5- فرخی یزدی 6- پزشک احمدی 7- سردار اسعد 8- علیمردان خان بختیاری 9- روحانیون زندانی در زند...
دومین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 9 عنوان: 1-...
02:47
 • 249

 • 4 سال پیش
02:47
نخستین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 10 عنوان: 1- تاریخچه زندان قصر 2- عمارت قصر قاجار 3- باغ ایرانی 4- قصر قاجار و قنات های آن 5- عکاسی در ایران 6- ماجرای اولین پرواز در ایران 7- مشروطه وضد ...
نخستین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 10 عنوان: ...
03:09
 • 126

 • 4 سال پیش
03:09
نخستین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 10 عنوان: 1- تاریخچه زندان قصر 2- عمارت قصر قاجار 3- باغ ایرانی 4- قصر قاجار و قنات های آن 5- عکاسی در ایران 6- ماجرای اولین پرواز در ایران 7- مشروطه وضد ...
نخستین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 10 عنوان: ...
04:30
 • 131

 • 4 سال پیش
04:30
نخستین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 10 عنوان: 1- تاریخچه زندان قصر 2- عمارت قصر قاجار 3- باغ ایرانی 4- قصر قاجار و قنات های آن 5- عکاسی در ایران 6- ماجرای اولین پرواز در ایران 7- مشروطه وضد ...
نخستین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 10 عنوان: ...
04:00
 • 138

 • 4 سال پیش
04:00
نخستین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 10 عنوان: 1- تاریخچه زندان قصر 2- عمارت قصر قاجار 3- باغ ایرانی 4- قصر قاجار و قنات های آن 5- عکاسی در ایران 6- ماجرای اولین پرواز در ایران 7- مشروطه وضد ...
نخستین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 10 عنوان: ...
04:07
 • 161

 • 4 سال پیش
04:07
نخستین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 10 عنوان: 1- تاریخچه زندان قصر 2- عمارت قصر قاجار 3- باغ ایرانی 4- قصر قاجار و قنات های آن 5- عکاسی در ایران 6- ماجرای اولین پرواز در ایران 7- مشروطه وضد ...
نخستین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 10 عنوان: ...
02:34
 • 147

 • 4 سال پیش
02:34
نخستین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 10 عنوان: 1- تاریخچه زندان قصر 2- عمارت قصر قاجار 3- باغ ایرانی 4- قصر قاجار و قنات های آن 5- عکاسی در ایران 6- ماجرای اولین پرواز در ایران 7- مشروطه وضد ...
نخستین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 10 عنوان: ...
04:32
 • 155

 • 4 سال پیش
04:32
نخستین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 10 عنوان: 1- تاریخچه زندان قصر 2- عمارت قصر قاجار 3- باغ ایرانی 4- قصر قاجار و قنات های آن 5- عکاسی در ایران 6- ماجرای اولین پرواز در ایران 7- مشروطه وضد ...
نخستین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 10 عنوان: ...
03:52
 • 173

 • 4 سال پیش
03:52
نخستین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 10 عنوان: 1- تاریخچه زندان قصر 2- عمارت قصر قاجار 3- باغ ایرانی 4- قصر قاجار و قنات های آن 5- عکاسی در ایران 6- ماجرای اولین پرواز در ایران 7- مشروطه وضد ...
نخستین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 10 عنوان: ...
03:22
 • 218

 • 4 سال پیش
03:22
نخستین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 10 عنوان: 1- تاریخچه زندان قصر 2- عمارت قصر قاجار 3- باغ ایرانی 4- قصر قاجار و قنات های آن 5- عکاسی در ایران 6- ماجرای اولین پرواز در ایران 7- مشروطه وضد ...
نخستین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 10 عنوان: ...
04:53
 • 340

 • 4 سال پیش
04:53
نخستین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 10 عنوان: 1- تاریخچه زندان قصر 2- عمارت قصر قاجار 3- باغ ایرانی 4- قصر قاجار و قنات های آن 5- عکاسی در ایران 6- ماجرای اولین پرواز در ایران 7- مشروطه وضد ...
نخستین بخش از داستان های صوتی قصر شامل 10 عنوان: ...
06:29
 • 576

 • 4 سال پیش
06:29
shenoto-ads
shenoto-ads