حسام داودی

حسام داودی

حسام داودی
2
میانگین پخش
227
تعداد پخش
1
دنبال کننده
حسام داودی

حسام داودی

حسام داودی
2
میانگین پخش
227
تعداد پخش
1
دنبال کننده

The Lean Startup - Complete - 12-Innovate
نسخه کامل و زبان اصلی از کتاب The Lean Startup به گویندگی نویسنده کتاب آقای Eric Ries.
نسخه کامل و زبان اصلی از کتاب The Lean Startup به ...
38:03
 • 2

 • 2 سال پیش
38:03
The Lean Startup - Complete - 11-Adapt
نسخه کامل و زبان اصلی از کتاب The Lean Startup به گویندگی نویسنده کتاب آقای Eric Ries.
نسخه کامل و زبان اصلی از کتاب The Lean Startup به ...
52:19
 • 0

 • 2 سال پیش
52:19
The Lean Startup - Complete - 10-Grow
نسخه کامل و زبان اصلی از کتاب The Lean Startup به گویندگی نویسنده کتاب آقای Eric Ries.
نسخه کامل و زبان اصلی از کتاب The Lean Startup به ...
34:05
 • 1

 • 2 سال پیش
34:05
The Lean Startup - Complete - 09-Batch
نسخه کامل و زبان اصلی از کتاب The Lean Startup به گویندگی نویسنده کتاب آقای Eric Ries.
نسخه کامل و زبان اصلی از کتاب The Lean Startup به ...
42:28
 • 8

 • 2 سال پیش
42:28
The Lean Startup - Complete - 08-Pivot (or Persevere)
نسخه کامل و زبان اصلی از کتاب The Lean Startup به گویندگی نویسنده کتاب آقای Eric Ries.
نسخه کامل و زبان اصلی از کتاب The Lean Startup به ...
01:01:01
 • 5

 • 2 سال پیش
01:01:01
The Lean Startup - Complete - 07-Measure
نسخه کامل و زبان اصلی از کتاب The Lean Startup به گویندگی نویسنده کتاب آقای Eric Ries.
نسخه کامل و زبان اصلی از کتاب The Lean Startup به ...
01:04:56
 • 10

 • 2 سال پیش
01:04:56
The Lean Startup - Complete - 06-Test
نسخه کامل و زبان اصلی از کتاب The Lean Startup به گویندگی نویسنده کتاب آقای Eric Ries.
نسخه کامل و زبان اصلی از کتاب The Lean Startup به ...
42:10
 • 3

 • 2 سال پیش
42:10
The Lean Startup - Complete - 05-Lead
نسخه کامل و زبان اصلی از کتاب The Lean Startup به گویندگی نویسنده کتاب آقای Eric Ries.
نسخه کامل و زبان اصلی از کتاب The Lean Startup به ...
23:29
 • 5

 • 2 سال پیش
23:29
The Lean Startup - Complete - 04-Experiment
نسخه کامل و زبان اصلی از کتاب The Lean Startup به گویندگی نویسنده کتاب آقای Eric Ries.
نسخه کامل و زبان اصلی از کتاب The Lean Startup به ...
37:52
 • 4

 • 2 سال پیش
37:52
The Lean Startup - Complete - 03-Learn
نسخه کامل و زبان اصلی از کتاب The Lean Startup به گویندگی نویسنده کتاب آقای Eric Ries.
نسخه کامل و زبان اصلی از کتاب The Lean Startup به ...
36:41
 • 5

 • 2 سال پیش
36:41
shenoto-ads
shenoto-ads