پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
  25
  میانگین پخش
  75
  تعداد پخش
  12
  دنبال کننده

  پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

  پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
  25
  میانگین پخش
  75
  تعداد پخش
  12
  دنبال کننده

  جوامع علمی در راستای کمک به ارتقاء دانش و عمل حکمرانی، به سمت تاسیس مراکز علمی متمرکز بر مسائل و موضوعات حکمرانی رفتند که از آنها با عنوان دانشکده حکومت یا حکمرانی یاد می‌شود. دانشکده‌های حکمرانی به ع...
  جوامع علمی در راستای کمک به ارتقاء دانش و عمل حکمر...
  01:59:31
  • 22

  • 4 سال پیش
  01:59:31
  جوامع علمی در راستای کمک به ارتقاء دانش و عمل حکمرانی، به سمت تاسیس مراکز علمی متمرکز بر مسائل و موضوعات حکمرانی رفتند که از آنها با عنوان دانشکده حکومت یا حکمرانی یاد می‌شود. دانشکده‌های حکمرانی به ع...
  جوامع علمی در راستای کمک به ارتقاء دانش و عمل حکمر...
  01:15:59
  • 16

  • 4 سال پیش
  01:15:59
  جوامع علمی در راستای کمک به ارتقاء دانش و عمل حکمرانی، به سمت تاسیس مراکز علمی متمرکز بر مسائل و موضوعات حکمرانی رفتند که از آنها با عنوان دانشکده حکومت یا حکمرانی یاد می‌شود. دانشکده‌های حکمرانی به ع...
  جوامع علمی در راستای کمک به ارتقاء دانش و عمل حکمر...
  01:11:22
  • 37

  • 4 سال پیش
  01:11:22
  shenoto-ads
  shenoto-ads