فرهنگسرای گلستان

فرهنگسرای گلستان
  88
  میانگین پخش
  2.2K
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  فرهنگسرای گلستان

  فرهنگسرای گلستان
  88
  میانگین پخش
  2.2K
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  برنامه گلستان انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی این برنامه زنان و خانواده تهیه کننده و صدابردار فرامرز کجویی گوینده و سردبیر حسن خلقت دوست نویسنده برنامه مائده باقری
  برنامه گلستان انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اس...
  09:48
  • 9

  • 4 سال پیش
  09:48
  برنامه گلستان انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی این برنامه زنان و خانواده تهیه کننده و صدابردار فرامرز کجویی گوینده و سردبیر حسن خلقت دوست نویسنده برنامه مائده باقری
  برنامه گلستان انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اس...
  13:26
  • 11

  • 4 سال پیش
  13:26
  برنامه گلستان انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی این برنامه زنان و خانواده تهیه کننده و صدابردار فرامرز کجویی گوینده و سردبیر حسن خلقت دوست نویسنده برنامه مائده باقری
  برنامه گلستان انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اس...
  12:22
  • 10

  • 4 سال پیش
  12:22
  برنامه گلستان انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی این برنامه زنان و خانواده تهیه کننده و صدابردار فرامرز کجویی گوینده و سردبیر حسن خلقت دوست نویسنده برنامه مائده باقری
  برنامه گلستان انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اس...
  11:35
  • 7

  • 4 سال پیش
  11:35
  برنامه گلستان انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی این برنامه زنان و خانواده تهیه کننده و صدابردار فرامرز کجویی گوینده و سردبیر حسن خلقت دوست نویسنده برنامه مائده باقری
  برنامه گلستان انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اس...
  10:06
  • 8

  • 4 سال پیش
  10:06
  برنامه گلستان انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی این برنامه زنان و خانواده تهیه کننده و صدابردار فرامرز کجویی گوینده و سردبیر حسن خلقت دوست نویسنده برنامه مائده باقری
  برنامه گلستان انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اس...
  09:37
  • 10

  • 4 سال پیش
  09:37
  برنامه گلستان انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی این برنامه زنان و خانواده تهیه کننده و صدابردار فرامرز کجویی گوینده و سردبیر حسن خلقت دوست نویسنده برنامه مائده باقری
  برنامه گلستان انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اس...
  11:06
  • 13

  • 4 سال پیش
  11:06
  برنامه گلستان انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی این برنامه زنان و خانواده تهیه کننده و صدابردار فرامرز کجویی گوینده و سردبیر حسن خلقت دوست نویسنده برنامه مائده باقری
  برنامه گلستان انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اس...
  10:33
  • 12

  • 4 سال پیش
  10:33
  برنامه گلستان انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی این برنامه زنان و خانواده تهیه کننده و صدابردار فرامرز کجویی گوینده و سردبیر حسن خلقت دوست نویسنده برنامه مائده باقری
  برنامه گلستان انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اس...
  09:58
  • 12

  • 4 سال پیش
  09:58
  برنامه گلستان انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی این برنامه زنان و خانواده تهیه کننده و صدابردار فرامرز کجویی گوینده و سردبیر حسن خلقت دوست نویسنده برنامه مائده باقری
  برنامه گلستان انقلاب به مناسبت چهل سالگی انقلاب اس...
  09:58
  • 53

  • 4 سال پیش
  09:58
  سلسله نشست های ادبی شرح و تفسیر اشعار حافظ در برنامه " سخن عشق " باحضور دکتر عبدالحمید ضیایی  سلسله نشست های ادبی شرح و تفسیر اشعار حافظ در برنا...
  55:12
  • 118

  • 4 سال پیش
  55:12
  سلسله نشست های ادبی شرح و تفسیر اشعار حافظ در برنامه " سخن عشق " باحضور دکتر عبدالحمید ضیایی  سلسله نشست های ادبی شرح و تفسیر اشعار حافظ در برنا...
  01:03:40
  • 154

  • 4 سال پیش
  01:03:40
  شرح و تفسیر داستان های مثنوی در نشست ادبی "بشنو از نی" با حضور دکتر سپیده موسوی در فرهنگسرای گلستان
  دوشنبه های هر هفته
  شرح و تفسیر داستان های مثنوی در نشست ادبی "بشنو از...
  48:02
  • 23

  • 4 سال پیش
  48:02
  سلسله نشست های ادبی شرح و تفسیر اشعار حافظ در برنامه " سخن عشق " باحضور دکتر عبدالحمید ضیایی  سلسله نشست های ادبی شرح و تفسیر اشعار حافظ در برنا...
  39:37
  • 134

  • 4 سال پیش
  39:37
  شرح و تفسیر داستان های مثنوی در نشست ادبی "بشنو از نی" با حضور دکتر سپیده موسوی در فرهنگسرای گلستان
  دوشنبه های هر هفته
  شرح و تفسیر داستان های مثنوی در نشست ادبی "بشنو از...
  57:55
  • 15

  • 4 سال پیش
  57:55
  سلسله نشست های ادبی شرح و تفسیر اشعار حافظ در برنامه " سخن عشق " باحضور دکتر عبدالحمید ضیایی  سلسله نشست های ادبی شرح و تفسیر اشعار حافظ در برنا...
  01:02:32
  • 100

  • 4 سال پیش
  01:02:32
  سلسله نشست های ادبی شرح و تفسیر اشعار حافظ در برنامه " سخن عشق " باحضور دکتر عبدالحمید ضیایی  سلسله نشست های ادبی شرح و تفسیر اشعار حافظ در برنا...
  54:04
  • 98

  • 4 سال پیش
  54:04
  شرح و تفسیر داستان های مثنوی در نشست ادبی "بشنو از نی" با حضور دکتر سپیده موسوی در فرهنگسرای گلستان
  دوشنبه های هر هفته
  شرح و تفسیر داستان های مثنوی در نشست ادبی "بشنو از...
  57:12
  • 20

  • 4 سال پیش
  57:12
  سلسله نشست های ادبی شرح و تفسیر اشعار حافظ در برنامه " سخن عشق " باحضور دکتر عبدالحمید ضیایی  سلسله نشست های ادبی شرح و تفسیر اشعار حافظ در برنا...
  01:03:35
  • 130

  • 4 سال پیش
  01:03:35
  سلسله نشست های ادبی شرح و تفسیر اشعار حافظ در برنامه " سخن عشق " باحضور دکتر عبدالحمید ضیایی  سلسله نشست های ادبی شرح و تفسیر اشعار حافظ در برنا...
  01:14:07
  • 169

  • 4 سال پیش
  01:14:07
  شرح و تفسیر داستان های مثنوی در نشست ادبی "بشنو از نی" با حضور دکتر سپیده موسوی در فرهنگسرای گلستان
  دوشنبه های هر هفته
  شرح و تفسیر داستان های مثنوی در نشست ادبی "بشنو از...
  01:02:47
  • 29

  • 4 سال پیش
  01:02:47
  سلسله نشست های ادبی شرح و تفسیر اشعار حافظ در برنامه " سخن عشق " باحضور دکتر عبدالحمید ضیایی  سلسله نشست های ادبی شرح و تفسیر اشعار حافظ در برنا...
  01:03:01
  • 212

  • 4 سال پیش
  01:03:01
  سلسله نشست های ادبی شرح و تفسیر اشعار حافظ در برنامه " سخن عشق " باحضور دکتر عبدالحمید ضیایی  سلسله نشست های ادبی شرح و تفسیر اشعار حافظ در برنا...
  01:23:45
  • 234

  • 4 سال پیش
  01:23:45
  سلسله نشست های ادبی شرح و تفسیر اشعار حافظ در برنامه " سخن عشق " باحضور دکتر عبدالحمید ضیایی  سلسله نشست های ادبی شرح و تفسیر اشعار حافظ در برنا...
  01:00:52
  • 512

  • 4 سال پیش
  01:00:52
  شرح و تفسیر داستان های مثنوی در نشست ادبی "بشنو از نی" با حضور دکتر سپیده موسوی در فرهنگسرای گلستان
  دوشنبه های هر هفته
  شرح و تفسیر داستان های مثنوی در نشست ادبی "بشنو از...
  01:13:25
  • 97

  • 4 سال پیش
  01:13:25
  shenoto-ads
  shenoto-ads