محمد اوزی

محمد اوزی
  362
  میانگین پخش
  51.3K
  تعداد پخش
  134
  دنبال کننده

  محمد اوزی

  محمد اوزی
  362
  میانگین پخش
  51.3K
  تعداد پخش
  134
  دنبال کننده

  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش است که هر هفته توسط محسن قاسمی نویسنده و راننده تاکسی در کیش برای پخش در برنامه صبامک روزهای یکشنبه از رادیو صباپخش شده است . تاکسی نامه با اجرای اینجان...
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش اس...
  11:22
  • 714

  • 2 سال پیش
  11:22
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش است که هر هفته توسط محسن قاسمی نویسنده و راننده تاکسی در کیش برای پخش در برنامه صبامک روزهای یکشنبه از رادیو صباپخش شده است . تاکسی نامه با اجرای اینجان...
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش اس...
  05:42
  • 260

  • 2 سال پیش
  05:42
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش است که هر هفته توسط محسن قاسمی نویسنده و راننده تاکسی در کیش برای پخش در برنامه صبامک روزهای یکشنبه از رادیو صباپخش شده است . تاکسی نامه با اجرای اینجان...
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش اس...
  03:47
  • 205

  • 2 سال پیش
  03:47
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش است که هر هفته توسط محسن قاسمی نویسنده و راننده تاکسی در کیش برای پخش در برنامه صبامک روزهای یکشنبه از رادیو صباپخش شده است . تاکسی نامه با اجرای اینجان...
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش اس...
  05:39
  • 159

  • 2 سال پیش
  05:39
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش است که هر هفته توسط محسن قاسمی نویسنده و راننده تاکسی در کیش برای پخش در برنامه صبامک روزهای یکشنبه از رادیو صباپخش شده است . تاکسی نامه با اجرای اینجان...
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش اس...
  06:04
  • 183

  • 2 سال پیش
  06:04
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش است که هر هفته توسط محسن قاسمی نویسنده و راننده تاکسی در کیش برای پخش در برنامه صبامک روزهای یکشنبه از رادیو صباپخش شده است . تاکسی نامه با اجرای اینجان...
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش اس...
  08:36
  • 150

  • 2 سال پیش
  08:36
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش است که هر هفته توسط محسن قاسمی نویسنده و راننده تاکسی در کیش برای پخش در برنامه صبامک روزهای یکشنبه از رادیو صباپخش شده است . تاکسی نامه با اجرای اینجان...
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش اس...
  09:44
  • 159

  • 2 سال پیش
  09:44
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش است که هر هفته توسط محسن قاسمی نویسنده و راننده تاکسی در کیش برای پخش در برنامه صبامک روزهای یکشنبه از رادیو صباپخش شده است . تاکسی نامه با اجرای اینجان...
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش اس...
  08:41
  • 129

  • 2 سال پیش
  08:41
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش است که هر هفته توسط محسن قاسمی نویسنده و راننده تاکسی در کیش برای پخش در برنامه صبامک روزهای یکشنبه از رادیو صباپخش شده است . تاکسی نامه با اجرای اینجان...
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش اس...
  10:02
  • 253

  • 2 سال پیش
  10:02
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش است که هر هفته توسط محسن قاسمی نویسنده و راننده تاکسی در کیش برای پخش در برنامه صبامک روزهای یکشنبه از رادیو صباپخش شده است . تاکسی نامه با اجرای اینجان...
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش اس...
  07:34
  • 124

  • 2 سال پیش
  07:34
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش است که هر هفته توسط محسن قاسمی نویسنده و راننده تاکسی در کیش برای پخش در برنامه صبامک روزهای یکشنبه از رادیو صباپخش شده است . تاکسی نامه با اجرای اینجان...
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش اس...
  10:12
  • 99

  • 2 سال پیش
  10:12
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش است که هر هفته توسط محسن قاسمی نویسنده و راننده تاکسی در کیش برای پخش در برنامه صبامک روزهای یکشنبه از رادیو صباپخش شده است . تاکسی نامه با اجرای اینجان...
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش اس...
  09:19
  • 84

  • 2 سال پیش
  09:19
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش است که هر هفته توسط محسن قاسمی نویسنده و راننده تاکسی در کیش برای پخش در برنامه صبامک روزهای یکشنبه از رادیو صباپخش شده است . تاکسی نامه با اجرای اینجان...
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش اس...
  09:38
  • 103

  • 2 سال پیش
  09:38
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش است که هر هفته توسط محسن قاسمی نویسنده و راننده تاکسی در کیش برای پخش در برنامه صبامک روزهای یکشنبه از رادیو صباپخش شده است . تاکسی نامه با اجرای اینجان...
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش اس...
  09:12
  • 151

  • 2 سال پیش
  09:12
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش است که هر هفته توسط محسن قاسمی نویسنده و راننده تاکسی در کیش برای پخش در برنامه صبامک روزهای یکشنبه از رادیو صباپخش شده است . تاکسی نامه با اجرای اینجان...
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش اس...
  04:38
  • 141

  • 2 سال پیش
  04:38
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش است که هر هفته توسط محسن قاسمی نویسنده و راننده تاکسی در کیش برای پخش در برنامه صبامک روزهای یکشنبه از رادیو صباپخش شده است . تاکسی نامه با اجرای اینجان...
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش اس...
  06:24
  • 131

  • 2 سال پیش
  06:24
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش است که هر هفته توسط محسن قاسمی نویسنده و راننده تاکسی در کیش برای پخش در برنامه صبامک روزهای یکشنبه از رادیو صباپخش شده است . تاکسی نامه با اجرای اینجان...
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش اس...
  06:30
  • 119

  • 2 سال پیش
  06:30
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش است که هر هفته توسط محسن قاسمی نویسنده و راننده تاکسی در کیش برای پخش در برنامه صبامک روزهای یکشنبه از رادیو صباپخش شده است . تاکسی نامه با اجرای اینجان...
  تاکسی نامه خاطرات طنز راننده تاکسی در جزیره کیش اس...
  05:41
  • 163

  • 2 سال پیش
  05:41
  تاکسی نامه عنوان دلنوشته هایی است ازمحسن قاسمی راننده تاکسی در کیش که برای برنامه طنز صبامک در شبکه رادیویی صبا ارسال داشته اند ....
  تاکسی نامه عنوان دلنوشته هایی است ازمحسن قاسمی ران...
  04:48
  • 95

  • 6 سال پیش
  04:48
  تاکسی نامه عنوان دلنوشته هایی است ازمحسن قاسمی راننده تاکسی در کیش که برای برنامه طنز صبامک در شبکه رادیویی صبا ارسال داشته اند ....
  تاکسی نامه عنوان دلنوشته هایی است ازمحسن قاسمی ران...
  06:21
  • 122

  • 6 سال پیش
  06:21
  تاکسی نامه عنوان دلنوشته هایی است ازمحسن قاسمی راننده تاکسی در کیش که برای برنامه طنز صبامک در شبکه رادیویی صبا ارسال داشته اند ....
  تاکسی نامه عنوان دلنوشته هایی است ازمحسن قاسمی ران...
  05:48
  • 121

  • 6 سال پیش
  05:48
  داستانی به همین نام از نویسنده ترک عزیز نسین...
  داستانی به همین نام از نویسنده ترک عزیز نسین
  14:33
  • 251

  • 6 سال پیش
  14:33
  دلنوشته های محمدرضا شیریان...
  دلنوشته های محمدرضا شیریان
  05:20
  • 118

  • 6 سال پیش
  05:20
  دلنوشته های محمدرضا شیریان...
  دلنوشته های محمدرضا شیریان
  08:04
  • 102

  • 6 سال پیش
  08:04
  دلنوشته های محمدرضا شیریان...
  دلنوشته های محمدرضا شیریان
  08:05
  • 98

  • 6 سال پیش
  08:05
  دلنوشته های محمدرضا شیریان...
  دلنوشته های محمدرضا شیریان
  08:14
  • 94

  • 6 سال پیش
  08:14
  دلنوشته های محمدرضا شیریان...
  دلنوشته های محمدرضا شیریان
  06:43
  • 96

  • 6 سال پیش
  06:43
  دلنوشته های محمدرضا شیریان...
  دلنوشته های محمدرضا شیریان
  07:02
  • 80

  • 6 سال پیش
  07:02
  دلنوشته های محمدرضا شیریان...
  دلنوشته های محمدرضا شیریان
  06:44
  • 71

  • 6 سال پیش
  06:44
  دلنوشته های محمدرضا شیریان...
  دلنوشته های محمدرضا شیریان
  06:47
  • 233

  • 6 سال پیش
  06:47
  دلنوشته های محمدرضا شیریان...
  دلنوشته های محمدرضا شیریان
  07:18
  • 125

  • 6 سال پیش
  07:18
  دلنوشته های محمدرضا شیریان...
  دلنوشته های محمدرضا شیریان
  06:09
  • 108

  • 6 سال پیش
  06:09
  دلنوشته های محمدرضا شیریان...
  دلنوشته های محمدرضا شیریان
  08:20
  • 115

  • 6 سال پیش
  08:20
  دلنوشته های محمدرضا شیریان...
  دلنوشته های محمدرضا شیریان
  07:58
  • 97

  • 6 سال پیش
  07:58
  نمایش کمدی « عبدلی عاشق شده » نویسنده و کارگردان : محمد اوزی اجرا سال 1362 برنامه صبح جمعه با شما تهیه کننده : فرهنگ جولایی evazi_mohammad@...
  نمایش کمدی « عبدلی عاشق شده » نویسنده و کارگردان...
  19:09
  • 1.8K

  • 6 سال پیش
  19:09
  این نمایش کمدی در برنامه شما و رادیو اجرا شده است ....
  این نمایش کمدی در برنامه شما و رادیو اجرا شده است ...
  17:25
  • 547

  • 6 سال پیش
  17:25
  این ماجرا در تاریخ یازده شهریور 96 در روزنامه جوانان به چاپ رسید ....
  این ماجرا در تاریخ یازده شهریور 96 در روزنامه جوان...
  10:31
  • 267

  • 6 سال پیش
  10:31
  جانی دالر یکی از برنامه‌های محبوب رادیویی بوده که چهارشنبه‌ها به مدت نیم ساعت از رادیو ایران پخش می‌شده است. با شنیدن صدای شلیک سه گلوله و بعد زنگ تلفن همه شنوندگان به وجد می آمدند تا کسی گوشی را بردا...
  جانی دالر یکی از برنامه‌های محبوب رادیویی بوده که ...
  25:55
  • 530

  • 6 سال پیش
  25:55
  جانی دالر یکی از برنامه‌های محبوب رادیویی بوده که چهارشنبه‌ها به مدت نیم ساعت از رادیو ایران پخش می‌شده است. با شنیدن صدای شلیک سه گلوله و بعد زنگ تلفن همه شنوندگان به وجد می آمدند تا کسی گوشی را بردا...
  جانی دالر یکی از برنامه‌های محبوب رادیویی بوده که ...
  27:47
  • 351

  • 6 سال پیش
  27:47
  جانی دالر یکی از برنامه‌های محبوب رادیویی بوده که چهارشنبه‌ها به مدت نیم ساعت از رادیو ایران پخش می‌شده است. با شنیدن صدای شلیک سه گلوله و بعد زنگ تلفن همه شنوندگان به وجد می آمدند تا کسی گوشی را بردا...
  جانی دالر یکی از برنامه‌های محبوب رادیویی بوده که ...
  25:20
  • 423

  • 6 سال پیش
  25:20
  جانی دالر یکی از برنامه‌های محبوب رادیویی بوده که چهارشنبه‌ها به مدت نیم ساعت از رادیو ایران پخش می‌شده است. با شنیدن صدای شلیک سه گلوله و بعد زنگ تلفن همه شنوندگان به وجد می آمدند تا کسی گوشی را بردا...
  جانی دالر یکی از برنامه‌های محبوب رادیویی بوده که ...
  28:33
  • 1.6K

  • 6 سال پیش
  28:33
  جانی دالر یکی از برنامه‌های محبوب رادیویی بوده که چهارشنبه‌ها به مدت نیم ساعت از رادیو ایران پخش می‌شده است. با شنیدن صدای شلیک سه گلوله و بعد زنگ تلفن همه شنوندگان به وجد می آمدند تا کسی گوشی را بردا...
  جانی دالر یکی از برنامه‌های محبوب رادیویی بوده که ...
  30:44
  • 611

  • 6 سال پیش
  30:44
  سه درخت بادام اثر : ژان دونلی اقتباس : محمد مجلسی هنرمندان بترتیب اجرای نقش ,,مهدی علیمحمدی اکبر مشکین , مهین شهر جردی , مهین دیهیم و . . . . ************** یک سری کامل داستانهای شب با قدمتی ح...
  سه درخت بادام اثر : ژان دونلی اقتباس : محمد مج...
  25:32
  • 101

  • 6 سال پیش
  25:32
  سه درخت بادام اثر : ژان دونلی اقتباس : محمد مجلسی هنرمندان بترتیب اجرای نقش ,,مهدی علیمحمدی اکبر مشکین , مهین شهر جردی , مهین دیهیم و . . . . ************** یک سری کامل داستانهای شب با قدمتی ح...
  سه درخت بادام اثر : ژان دونلی اقتباس : محمد مج...
  25:53
  • 79

  • 6 سال پیش
  25:53
  سه درخت بادام اثر : ژان دونلی اقتباس : محمد مجلسی هنرمندان بترتیب اجرای نقش ,,مهدی علیمحمدی اکبر مشکین , مهین شهر جردی , مهین دیهیم و . . . . ************** یک سری کامل داستانهای شب با قدمتی ح...
  سه درخت بادام اثر : ژان دونلی اقتباس : محمد مج...
  26:21
  • 73

  • 6 سال پیش
  26:21
  سه درخت بادام اثر : ژان دونلی اقتباس : محمد مجلسی هنرمندان بترتیب اجرای نقش ,,مهدی علیمحمدی اکبر مشکین , مهین شهر جردی , مهین دیهیم و . . . . ************** یک سری کامل داستانهای شب با قدمتی ح...
  سه درخت بادام اثر : ژان دونلی اقتباس : محمد مج...
  25:25
  • 89

  • 6 سال پیش
  25:25
  سه درخت بادام اثر : ژان دونلی اقتباس : محمد مجلسی هنرمندان بترتیب اجرای نقش ,,مهدی علیمحمدی اکبر مشکین , مهین شهر جردی , مهین دیهیم و . . . . ************** یک سری کامل داستانهای شب با قدمتی ح...
  سه درخت بادام اثر : ژان دونلی اقتباس : محمد مج...
  26:49
  • 76

  • 6 سال پیش
  26:49
  سه درخت بادام اثر : ژان دونلی اقتباس : محمد مجلسی هنرمندان بترتیب اجرای نقش ,,مهدی علیمحمدی اکبر مشکین , مهین شهر جردی , مهین دیهیم و . . . . ************** یک سری کامل داستانهای شب با قدمتی ح...
  سه درخت بادام اثر : ژان دونلی اقتباس : محمد مج...
  31:43
  • 217

  • 6 سال پیش
  31:43
  هردمبیل و هردم کلنگ نوشته : پرویز خطیبی تهیه کننده : مهدی شرفی بازیگران : شهلا – ژاله – مهین بزرگی – فخری پازوکی – عذرا – حسین امیر فضلی – مسعود تاجبخش – عباس مصدق – ناصر کوره چیان – هوشنگ خلعتبری ...
  هردمبیل و هردم کلنگ نوشته : پرویز خطیبی تهیه کنن...
  24:01
  • 223

  • 6 سال پیش
  24:01
  روضه شیخ رحمانی برای گراشی‌هایی که دهه‌های چهل و پنجاه را به یاد دارند همچنان خاطره‌انگیز است، هر چند نسل جدید آشنایی چندانی با این خطیب توانا ندارند. حجت‌الاسلام شیخ علی‌اصغر رحمانی، فرزند ملا علین...
  روضه شیخ رحمانی برای گراشی‌هایی که دهه‌های چهل و پ...
  10:42
  • 135

  • 6 سال پیش
  10:42
  shenoto-ads
  shenoto-ads