درمان

دکتر سیدعلی سادات میرئی
17
میانگین پخش
272
تعداد پخش
8
دنبال کننده

درمان

دکتر سیدعلی سادات میرئی
17
میانگین پخش
272
تعداد پخش
8
دنبال کننده

متخصص کودکان و نوزادان...
متخصص کودکان و نوزادان
12:34
 • 30

 • 3 سال پیش
12:34
متخصص کودکان و نوزادان...
متخصص کودکان و نوزادان
02:29
 • 8

 • 3 سال پیش
02:29
متخصص کودکان و نوزادان...
متخصص کودکان و نوزادان
12:22
 • 12

 • 3 سال پیش
12:22
متخصص کودکان و نوزادان...
متخصص کودکان و نوزادان
03:37
 • 16

 • 3 سال پیش
03:37
متخصص کودکان و نوزادان...
متخصص کودکان و نوزادان
00:57
 • 13

 • 3 سال پیش
00:57
متخصص کودکان و نوزادان...
متخصص کودکان و نوزادان
01:06
 • 17

 • 3 سال پیش
01:06
متخصص کودکان و نوزادان...
متخصص کودکان و نوزادان
01:38
 • 14

 • 3 سال پیش
01:38
متخصص کودکان و نوزادان...
متخصص کودکان و نوزادان
04:20
 • 14

 • 3 سال پیش
04:20
متخصص کودکان و نوزادان...
متخصص کودکان و نوزادان
02:46
 • 14

 • 3 سال پیش
02:46
متخصص کودکان و نوزادان...
متخصص کودکان و نوزادان
01:48
 • 9

 • 3 سال پیش
01:48
متخصص کودکان و نوزادان...
متخصص کودکان و نوزادان
04:10
 • 10

 • 3 سال پیش
04:10
متخصص کودکان و نوزادان...
متخصص کودکان و نوزادان
03:09
 • 11

 • 3 سال پیش
03:09
متخصص کودکان و نوزادان...
متخصص کودکان و نوزادان
06:27
 • 12

 • 3 سال پیش
06:27
متخصص کودکان و نوزادان...
متخصص کودکان و نوزادان
00:30
 • 12

 • 3 سال پیش
00:30
متخصص کودکان و نوزادان...
متخصص کودکان و نوزادان
03:17
 • 44

 • 3 سال پیش
03:17
 • 36

 • 4 سال پیش
رنج نرمال دمای بدن...
رنج نرمال دمای بدن
01:01
 • 36

 • 4 سال پیش
01:01
shenoto-ads
shenoto-ads