کتاب صوتی چالش رواقی

سمیرا رستگارپناه
45
میانگین پخش
711
تعداد پخش
11
دنبال کننده

کتاب صوتی چالش رواقی

سمیرا رستگارپناه
45
میانگین پخش
711
تعداد پخش
11
دنبال کننده

 • 74

 • 11 ماه پیش
مرگ...

مرگ

30:54
 • 74

 • 11 ماه پیش
30:54
 • 31

 • 11 ماه پیش
دسیسه ها...

دسیسه ها

16:03
 • 31

 • 11 ماه پیش
16:03
 • 47

 • 11 ماه پیش
مشق سرسختی...

مشق سرسختی

25:55
 • 47

 • 11 ماه پیش
25:55
 • 48

 • 11 ماه پیش
پذیرش شکست...

پذیرش شکست

15:20
 • 48

 • 11 ماه پیش
15:20
زیستن به شیوه رواقی...

زیستن به شیوه رواقی

18:35
 • 43

 • 11 ماه پیش
18:35
 • 49

 • 11 ماه پیش
INSTAGRAM:MS.MUST.STOP...

INSTAGRAM:MS.MUST.STOP

14:57
 • 49

 • 11 ماه پیش
14:57
INSTAGRAM:MS.MUST.STOP...

INSTAGRAM:MS.MUST.STOP

27:12
 • 33

 • 11 ماه پیش
27:12
به کار بستن راهبرد آزمون رواقی...

به کار بستن راهبرد آزمون رواقی

20:43
 • 36

 • 1 سال پیش
20:43
چالش دیگرتان با مشکلات...

چالش دیگرتان با مشکلات

18:55
 • 31

 • 1 سال پیش
18:55
قالب بندی های رواقی...

قالب بندی های رواقی

13:30
 • 33

 • 1 سال پیش
13:30
روانشناسی مشکلاتINSTAGRAM:MS.MUST.STOP...

روانشناسی مشکلات

INSTAGRAM:MS.MUST.STOP

12:35
 • 35

 • 1 سال پیش
12:35
 • 39

 • 1 سال پیش
انعطاف پذیری 2...

انعطاف پذیری 2

24:12
 • 39

 • 1 سال پیش
24:12
 • 30

 • 1 سال پیش
انعطاف پذیری 1...

انعطاف پذیری 1

17:41
 • 30

 • 1 سال پیش
17:41
 • 34

 • 1 سال پیش
پیامدهای خشم...

پیامدهای خشم

12:59
 • 34

 • 1 سال پیش
12:59
چالش رواقی...

چالش رواقی

21:04
 • 72

 • 1 سال پیش
21:04
 • 76

 • 1 سال پیش
راهنمای فلسفی برای دستیابی به استقامت، آرامش و انعطاف پذیری بیشتر...

راهنمای فلسفی برای دستیابی به استقامت، آرامش و ...

19:50
 • 76

 • 1 سال پیش
19:50
shenoto-ads
shenoto-ads