جامعه شناسی صلح

عباس نعیمی جورشری
77
میانگین پخش
685
تعداد پخش
11
دنبال کننده

جامعه شناسی صلح

عباس نعیمی جورشری
77
میانگین پخش
685
تعداد پخش
11
دنبال کننده

مجموعه 9 درسگفتار در 8 باب گلستان سعدی چهار جلسه نخست به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تالار مرکزی رشت برگزار شد. پنج جلسه بعدی در تقارن با محدودیت کرونا، در لایو اینستاگرام ادامه یافت.
مجموعه 9 درسگفتار در 8 باب گلستان سعدی چهار جلسه ن...
01:04:54
 • 43

 • 2 سال پیش
01:04:54
مجموعه 9 درسگفتار در 8 باب گلستان سعدی چهار جلسه نخست به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تالار مرکزی رشت برگزار شد. پنج جلسه بعدی در تقارن با محدودیت کرونا، در لایو اینستاگرام ادامه یافت.
مجموعه 9 درسگفتار در 8 باب گلستان سعدی چهار جلسه ن...
01:20:24
 • 52

 • 2 سال پیش
01:20:24
مجموعه 9 درسگفتار در 8 باب گلستان سعدی چهار جلسه نخست به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تالار مرکزی رشت برگزار شد. پنج جلسه بعدی در تقارن با محدودیت کرونا، در لایو اینستاگرام ادامه یافت.
مجموعه 9 درسگفتار در 8 باب گلستان سعدی چهار جلسه ن...
56:17
 • 39

 • 2 سال پیش
56:17
مجموعه 9 درسگفتار در 8 باب گلستان سعدی چهار جلسه نخست به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تالار مرکزی رشت برگزار شد. پنج جلسه بعدی در تقارن با محدودیت کرونا، در لایو اینستاگرام ادامه یافت.
مجموعه 9 درسگفتار در 8 باب گلستان سعدی چهار جلسه ن...
01:03:27
 • 42

 • 2 سال پیش
01:03:27
مجموعه 9 درسگفتار در 8 باب گلستان سعدی چهار جلسه نخست به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تالار مرکزی رشت برگزار شد. پنج جلسه بعدی در تقارن با محدودیت کرونا، در لایو اینستاگرام ادامه یافت.
مجموعه 9 درسگفتار در 8 باب گلستان سعدی چهار جلسه ن...
01:34:19
 • 63

 • 2 سال پیش
01:34:19
مجموعه 9 درسگفتار در 8 باب گلستان سعدی چهار جلسه نخست به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تالار مرکزی رشت برگزار شد. پنج جلسه بعدی در تقارن با محدودیت کرونا، در لایو اینستاگرام ادامه یافت.
مجموعه 9 درسگفتار در 8 باب گلستان سعدی چهار جلسه ن...
01:19:50
 • 71

 • 2 سال پیش
01:19:50
مجموعه 9 درسگفتار در 8 باب گلستان سعدی چهار جلسه نخست به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تالار مرکزی رشت برگزار شد. پنج جلسه بعدی در تقارن با محدودیت کرونا، در لایو اینستاگرام ادامه یافت.
مجموعه 9 درسگفتار در 8 باب گلستان سعدی چهار جلسه ن...
01:25:40
 • 96

 • 2 سال پیش
01:25:40
مجموعه 9 درسگفتار در 8 باب گلستان سعدی چهار جلسه نخست به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تالار مرکزی رشت برگزار شد. پنج جلسه بعدی در تقارن با محدودیت کرونا، در لایو اینستاگرام ادامه یافت.
مجموعه 9 درسگفتار در 8 باب گلستان سعدی چهار جلسه ن...
01:19:09
 • 221

 • 2 سال پیش
01:19:09
مجموعه 9 درسگفتار در 8 باب گلستان سعدی چهار جلسه نخست به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تالار مرکزی رشت برگزار شد. پنج جلسه بعدی در تقارن با محدودیت کرونا، در لایو اینستاگرام ادامه یافت.
مجموعه 9 درسگفتار در 8 باب گلستان سعدی چهار جلسه ن...
01:07:24
 • 58

 • 2 سال پیش
01:07:24
shenoto-ads
shenoto-ads