داستانهای شکسپیر

ثریا کاظمی
  1.4K
  میانگین پخش
  30.2K
  تعداد پخش
  15
  دنبال کننده
  توضیحاتویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .جهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمال .با ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمیداستانهای شکسپیرتر...

  توضیحات

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفرینند...

  23:24
  • 371

  • 4 روز پیش
  23:24
  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .جهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمال .با ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمیداستانهای شکسپیرترجمه حسن...

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .

  <...
  13:26
  • 379

  • 6 روز پیش
  13:26
  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .جهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمال .با ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمیداستانهای شکسپیرترجمه حسن...

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .

  <...
  27:22
  • 927

  • 2 ماه پیش
  27:22
  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .جهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمال .با ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمیداستانهای شکسپیرترجمه حسن...


  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده ش...

  24:07
  • 758

  • 2 ماه پیش
  24:07
  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .جهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمال .با ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمیداستانهای شکسپیرترجمه حسن...


  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده ش...

  15:42
  • 751

  • 2 ماه پیش
  15:42
  داستانهای شکسپیرترجمه شهباز/حکمتگوینده ثریا کاظمیاین داستان ، لیرشاه بخش اول...


  داستانهای شکسپیر

  ترجمه شهباز/ح...

  16:05
  • 697

  • 4 ماه پیش
  16:05
  داستانهای شکسپیر ترجمه شهباز/حکمتگوینده ثریا کاظمیاین داستان ، لیرشاه بخش اول...

  داستانهای شکسپیر

  ترجمه شهباز/حکمت

  ...

  16:36
  • 815

  • 5 ماه پیش
  16:36
  داستان های شکسپیرترجمه علی اصغر حکمت و حسن شهبازگوینده ثریا کاظمیاین داستان مکبث پادشاه اسکاتلند ، بخش سوم...

  داستان های شکسپیر

  ترجمه علی اصغر حکمت و ح...

  14:06
  • 976

  • 5 ماه پیش
  14:06
  داستان های شکسپیرترجمه علی اصغر حکمت و حسن شهبازگوینده ثریا کاظمیاین داستان مکبث پادشاه اسکاتلند ، بخش سوم...

  داستان های شکسپیر

  ترجمه علی اصغر حکمت و ح...

  14:21
  • 951

  • 6 ماه پیش
  14:21
  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .جهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمال .با ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمیداستانهای شکسپیرترجمه حسن...

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .

  <...
  24:34
  • 1.2K

  • 6 ماه پیش
  24:34
  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .جهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمال .با ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمیداستانهای شکسپیرترجمه حسن...

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .

  <...
  15:23
  • 1.6K

  • 7 ماه پیش
  15:23
  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتیجهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمالبا ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمیداستانهای شکسپیرترجمه حسن شهب...

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی

  ...

  17:02
  • 1.2K

  • 8 ماه پیش
  17:02
  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتیجهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمالبا ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمیداستانهای شکسپیرترجمه حسن شهب...

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی

  ...

  14:50
  • 1.2K

  • 9 ماه پیش
  14:50
  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتیجهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمالبا ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمیداستانهای شکسپیرترجمه حسن شهب...

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی

  ...

  13:42
  • 1.9K

  • 9 ماه پیش
  13:42
  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .جهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمال .با ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمیداستانهای شکسپیرترجمه حسن...

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .

  <...
  14:37
  • 1.6K

  • 10 ماه پیش
  14:37
  • 2.2K

  • 10 ماه پیش
  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .جهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمال .با ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمیداستانهای شکسپیرترجمه حسن...

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .

  <...
  19:13
  • 2.2K

  • 10 ماه پیش
  19:13
  • 3.2K

  • 10 ماه پیش
  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .جهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمال .با ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمیداستانهای شکسپیرترجمه حسن...

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی .

  <...
  15:02
  • 3.2K

  • 10 ماه پیش
  15:02
  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتیجهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمالبا ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمیداستانهای شکسپیرترجمه حسن شهب...

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی

  ...

  19:12
  • 2.3K

  • 10 ماه پیش
  19:12
  • 2.0K

  • 11 ماه پیش
  داستانهای شکسپیراین داستان: اتللو ، بخش دومگوینده ثریا کاظمی__________جهت حمایت از این کانال و یا خرید کتاب « یک نور در هزار فرهنگ » به ما پیام بدهید ۰۹۱۶۸۳۴۶۹۱۵...

  داستانهای شکسپیر

  این داستان: اتللو ، بخش ...

  21:45
  • 2.0K

  • 11 ماه پیش
  21:45
  • 3.1K

  • 11 ماه پیش
  داستان های شکسپیرترجمه حسن شهباز/علی اصغر حکمتاین داستان : اتتلو - بخش اولگوینده ثریا کاظمی...

  داستان های شکسپیر

  ترجمه حسن شهباز/علی اصغ...

  19:31
  • 3.1K

  • 11 ماه پیش
  19:31
  • 2.1K

  • 11 ماه پیش
  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتیجهانی است ، یک جهان نبوغ و خلاقیت و جمالبا ما همراه شوید تا آثار فاخر این هنرمند محبوب جهان را بشنویم و لذت ببریم.گوینده ثریا کاظمی ...

  ویلیام شکسپیر خالقی است ، آفریننده شگفتی

  ...

  04:40
  • 2.1K

  • 11 ماه پیش
  04:40
  shenoto-ads
  shenoto-ads