رهاشدگان

رهاشدگان

بهمن رهایی پور
45
میانگین پخش
485
تعداد پخش
5
دنبال کننده
رهاشدگان

رهاشدگان

بهمن رهایی پور
45
میانگین پخش
485
تعداد پخش
5
دنبال کننده

چگوه خود را دوست بداریم؟
دوست داشتن خود ظریف ترین هنر جهانه!
دوست داشتن خود ظریف ترین هنر جهانه!
32:37
 • 112

 • 1 سال پیش
32:37
خودشناسی - تجربه کنید
رفتار ها و انگیزه های من از کجا میان؟ از کجا بفهمم من کی هستم؟ من چی میخوام؟ چرا نمیتونه کاریو که دوست دارم انجام بدم؟ چرا نمی تونم خوشحال باشم؟ چرا آرزو میکنیم؟ چرا تخیل میکنیم؟ چرا یکیو دوست دارم و ...
رفتار ها و انگیزه های من از کجا میان؟ از کجا بفهمم...
16:26
 • 19

 • 1 سال پیش
16:26
خودشناسی - همزمانی
رفتار ها و انگیزه های من از کجا میان؟ از کجا بفهمم من کی هستم؟ من چی میخوام؟ چرا نمیتونه کاریو که دوست دارم انجام بدم؟ چرا نمی تونم خوشحال باشم؟ چرا آرزو میکنیم؟ چرا تخیل میکنیم؟ چرا یکیو دوست دارم و ...
رفتار ها و انگیزه های من از کجا میان؟ از کجا بفهمم...
02:38
 • 15

 • 1 سال پیش
02:38
خودشناسی - مسیر قهرمانانه
رفتار ها و انگیزه های من از کجا میان؟ از کجا بفهمم من کی هستم؟ من چی میخوام؟ چرا نمیتونه کاریو که دوست دارم انجام بدم؟ چرا نمی تونم خوشحال باشم؟ چرا آرزو میکنیم؟ چرا تخیل میکنیم؟ چرا یکیو دوست دارم و ...
رفتار ها و انگیزه های من از کجا میان؟ از کجا بفهمم...
43:08
 • 20

 • 1 سال پیش
43:08
خودشناسی - چرا نمیتونم؟
رفتار ها و انگیزه های من از کجا میان؟ از کجا بفهمم من کی هستم؟ من چی میخوام؟ چرا نمیتونه کاریو که دوست دارم انجام بدم؟ چرا نمی تونم خوشحال باشم؟ چرا آرزو میکنیم؟ چرا تخیل میکنیم؟ چرا یکیو دوست دارم و ...
رفتار ها و انگیزه های من از کجا میان؟ از کجا بفهمم...
49:17
 • 20

 • 1 سال پیش
49:17
خودشناسی - افکار منفی
رفتار ها و انگیزه های من از کجا میان؟ از کجا بفهمم من کی هستم؟ من چی میخوام؟ چرا نمیتونه کاریو که دوست دارم انجام بدم؟ چرا نمی تونم خوشحال باشم؟ چرا آرزو میکنیم؟ چرا تخیل میکنیم؟ چرا یکیو دوست دارم و ...
رفتار ها و انگیزه های من از کجا میان؟ از کجا بفهمم...
40:54
 • 31

 • 1 سال پیش
40:54
خودشناسی - راه
 • 21

 • 1 سال پیش
رفتار ها و انگیزه های من از کجا میان؟ از کجا بفهمم من کی هستم؟ من چی میخوام؟ چرا نمیتونه کاریو که دوست دارم انجام بدم؟ چرا نمی تونم خوشحال باشم؟ چرا آرزو میکنیم؟ چرا تخیل میکنیم؟ چرا یکیو دوست دارم و ...
رفتار ها و انگیزه های من از کجا میان؟ از کجا بفهمم...
42:04
 • 21

 • 1 سال پیش
42:04
خودشناسی - سایه
رفتار ها و انگیزه های من از کجا میان؟ از کجا بفهمم من کی هستم؟ من چی میخوام؟ چرا نمیتونه کاریو که دوست دارم انجام بدم؟ چرا نمی تونم خوشحال باشم؟ چرا آرزو میکنیم؟ چرا تخیل میکنیم؟ چرا یکیو دوست دارم و ...
رفتار ها و انگیزه های من از کجا میان؟ از کجا بفهمم...
36:29
 • 22

 • 1 سال پیش
36:29
خودشناسی - رویا ها
رفتار ها و انگیزه های من از کجا میان؟ از کجا بفهمم من کی هستم؟ من چی میخوام؟ چرا نمیتونه کاریو که دوست دارم انجام بدم؟ چرا نمی تونم خوشحال باشم؟ چرا آرزو میکنیم؟ چرا تخیل میکنیم؟ چرا یکیو دوست دارم و ...
رفتار ها و انگیزه های من از کجا میان؟ از کجا بفهمم...
42:53
 • 41

 • 1 سال پیش
42:53
خودشناسی - خود
 • 55

 • 1 سال پیش
رفتار ها و انگیزه های من از کجا میان؟ از کجا بفهمم من کی هستم؟ من چی میخوام؟ چرا نمیتونه کاریو که دوست دارم انجام بدم؟ چرا نمی تونم خوشحال باشم؟ چرا آرزو میکنیم؟ چرا تخیل میکنیم؟ چرا یکیو دوست دارم و ...
رفتار ها و انگیزه های من از کجا میان؟ از کجا بفهمم...
00:00
 • 55

 • 1 سال پیش
00:00
shenoto-ads
shenoto-ads