کشور پرتغال: فرهنگ، مردم، مهاجرت

Almeida Dias
  44
  میانگین پخش
  217
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده
  زندگی همیشه بر مدار خوبی و شادی نمی‌چرخد. گاهی باید جامه‌دان را بست و رفت. یکی از امن‌ترین و بهترین راه‌ها برای رفتن، مهاجرت است. و یکی از بهترین مقاصد مهاجرت برای ما و برای بیشتر مردم دنیا، اروپاست....
  زندگی همیشه بر مدار خوبی و شادی نمی‌چرخد. گاهی بای...
  16:38
  • 23

  • 2 سال پیش
  16:38
  زندگی همیشه بر مدار خوبی و شادی نمی‌چرخد. گاهی باید جامه‌دان را بست و رفت. یکی از امن‌ترین و بهترین راه‌ها برای رفتن، مهاجرت است. و یکی از بهترین مقاصد مهاجرت برای ما و برای بیشتر مردم دنیا، اروپاست....
  زندگی همیشه بر مدار خوبی و شادی نمی‌چرخد. گاهی بای...
  33:12
  • 15

  • 2 سال پیش
  33:12
  زندگی همیشه بر مدار خوبی و شادی نمی‌چرخد. گاهی باید جامه‌دان را بست و رفت. یکی از امن‌ترین و بهترین راه‌ها برای رفتن، مهاجرت است. و یکی از بهترین مقاصد مهاجرت برای ما و برای بیشتر مردم دنیا، اروپاست....
  زندگی همیشه بر مدار خوبی و شادی نمی‌چرخد. گاهی بای...
  09:03
  • 15

  • 2 سال پیش
  09:03
  زندگی همیشه بر مدار خوبی و شادی نمی‌چرخد. گاهی باید جامه‌دان را بست و رفت. یکی از امن‌ترین و بهترین راه‌ها برای رفتن، مهاجرت است. و یکی از بهترین مقاصد مهاجرت برای ما و برای بیشتر مردم دنیا، اروپاست....
  زندگی همیشه بر مدار خوبی و شادی نمی‌چرخد. گاهی بای...
  09:35
  • 19

  • 2 سال پیش
  09:35
  زندگی همیشه بر مدار خوبی و شادی نمی‌چرخد. گاهی باید جامه‌دان را بست و رفت. یکی از امن‌ترین و بهترین راه‌ها برای رفتن، مهاجرت است. و یکی از بهترین مقاصد مهاجرت برای ما و برای بیشتر مردم دنیا، اروپاست....
  زندگی همیشه بر مدار خوبی و شادی نمی‌چرخد. گاهی بای...
  14:03
  • 145

  • 2 سال پیش
  14:03
  shenoto-ads
  shenoto-ads