رادیو نشان

مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی علامه طباطبائی
42
میانگین پخش
372
تعداد پخش
4
دنبال کننده

رادیو نشان

مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی علامه طباطبائی
42
میانگین پخش
372
تعداد پخش
4
دنبال کننده

درباره رادیو نشان مصاحبه 1 ساعته در قالب دو بخش با کارآفرینان برتر ایران کانال برنامه های مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی درحال پخش فصل اول
درباره رادیو نشان مصاحبه 1 ساعته در قالب دو بخش با...
49:33
 • 24

 • 1 سال پیش
49:33
درباره رادیو نشان مصاحبه 1 ساعته در قالب دو بخش با کارآفرینان برتر ایران کانال برنامه های مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی درحال پخش فصل اول
درباره رادیو نشان مصاحبه 1 ساعته در قالب دو بخش با...
14:08
 • 32

 • 1 سال پیش
14:08
درباره رادیو نشان مصاحبه 1 ساعته در قالب دو بخش با کارآفرینان برتر ایران کانال برنامه های مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی درحال پخش فصل اول
درباره رادیو نشان مصاحبه 1 ساعته در قالب دو بخش با...
27:04
 • 24

 • 1 سال پیش
27:04
درباره رادیو نشان مصاحبه 1 ساعته در قالب دو بخش با کارآفرینان برتر ایران کانال برنامه های مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی درحال پخش فصل اول
درباره رادیو نشان مصاحبه 1 ساعته در قالب دو بخش با...
35:45
 • 26

 • 1 سال پیش
35:45
درباره رادیو نشان مصاحبه 1 ساعته در قالب دو بخش با کارآفرینان برتر ایران کانال برنامه های مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی درحال پخش فصل اول
درباره رادیو نشان مصاحبه 1 ساعته در قالب دو بخش با...
22:04
 • 22

 • 1 سال پیش
22:04
درباره رادیو نشان مصاحبه 1 ساعته در قالب دو بخش با کارآفرینان برتر ایران کانال برنامه های مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی درحال پخش فصل اول
درباره رادیو نشان مصاحبه 1 ساعته در قالب دو بخش با...
29:45
 • 32

 • 2 سال پیش
29:45
درباره رادیو نشان مصاحبه 1 ساعته در قالب دو بخش با کارآفرینان برتر ایران کانال برنامه های مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی درحال پخش فصل اول
درباره رادیو نشان مصاحبه 1 ساعته در قالب دو بخش با...
26:09
 • 71

 • 2 سال پیش
26:09
درباره رادیو نشان مصاحبه 1 ساعته در قالب دو بخش با کارآفرینان برتر ایران کانال برنامه های مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی درحال پخش فصل اول
درباره رادیو نشان مصاحبه 1 ساعته در قالب دو بخش با...
01:08
 • 108

 • 2 سال پیش
01:08
درباره رادیو نشان مصاحبه 1 ساعته در قالب دو بخش با کارآفرینان برتر ایران کانال برنامه های مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی درحال پخش فصل اول
درباره رادیو نشان مصاحبه 1 ساعته در قالب دو بخش با...
29:21
 • 33

 • 2 سال پیش
29:21
shenoto-ads
shenoto-ads