جغد مینروا

کامران نیرو
131
میانگین پخش
9.4K
تعداد پخش
117
دنبال کننده

جغد مینروا

کامران نیرو
131
میانگین پخش
9.4K
تعداد پخش
117
دنبال کننده

 • 1

 • 4 روز پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره سرفه و عطسه بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر ...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

18:24
 • 1

 • 4 روز پیش
18:24

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره کلاهبرداری هرمی بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پاد...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

30:16
 • 6

 • 6 روز پیش
30:16

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره کلاهبرداری پانزی کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر س...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

23:30
 • 10

 • 1 هفته پیش
23:30
 • 7

 • 1 هفته پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره سرطان بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکر...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

16:47
 • 7

 • 1 هفته پیش
16:47
 • 23

 • 2 هفته پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره خودکشی بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسک...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

19:23
 • 23

 • 2 هفته پیش
19:23

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره سفر دروغین به ماه کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر ...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

24:29
 • 13

 • 2 هفته پیش
24:29
 • 5

 • 2 هفته پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره آلودگی نوری کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکر...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

19:35
 • 5

 • 2 هفته پیش
19:35
 • 10

 • 3 هفته پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره هک کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و به ...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

19:45
 • 10

 • 3 هفته پیش
19:45
 • 6

 • 3 هفته پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره طلا بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرای...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

24:02
 • 6

 • 3 هفته پیش
24:02
 • 32

 • 3 هفته پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره روسپی گری کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرای...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

21:54
 • 32

 • 3 هفته پیش
21:54
 • 32

 • 3 هفته پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره کبد چرب کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب ...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

23:23
 • 32

 • 3 هفته پیش
23:23
 • 13

 • 3 هفته پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره ربات بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرا...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

27:57
 • 13

 • 3 هفته پیش
27:57
 • 13

 • 3 هفته پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره جذابیت بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسک...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

20:34
 • 13

 • 3 هفته پیش
20:34
 • 12

 • 4 هفته پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره آرایش بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکر...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

24:07
 • 12

 • 4 هفته پیش
24:07
 • 19

 • 4 هفته پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره پوست بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرا...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

29:27
 • 19

 • 4 هفته پیش
29:27

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره وفاداری به جفت در حیوانات کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

18:01
 • 12

 • 4 هفته پیش
18:01
 • 17

 • 1 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره مو بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

19:57
 • 17

 • 1 ماه پیش
19:57
 • 16

 • 1 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره عطر بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرای...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

24:24
 • 16

 • 1 ماه پیش
24:24
 • 20

 • 1 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره بو بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

20:53
 • 20

 • 1 ماه پیش
20:53
 • 38

 • 1 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره خودارضایی کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرای...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

31:33
 • 38

 • 1 ماه پیش
31:33

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره بیماریهای جنسی کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر ساب...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

26:57
 • 30

 • 1 ماه پیش
26:57
 • 31

 • 1 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره اعتیاد جنسی کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکر...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

25:18
 • 31

 • 1 ماه پیش
25:18
 • 36

 • 1 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره هیپنوتیزم کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرای...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

21:09
 • 36

 • 1 ماه پیش
21:09
 • 54

 • 1 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره آدم خواری کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرای...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

25:10
 • 54

 • 1 ماه پیش
25:10
 • 17

 • 1 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره چای بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرای...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

22:57
 • 17

 • 1 ماه پیش
22:57
 • 24

 • 1 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره کربوهیدرات ها بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگی...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

21:08
 • 24

 • 1 ماه پیش
21:08
 • 25

 • 1 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره قمار کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و ب...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

20:58
 • 25

 • 1 ماه پیش
20:58
 • 42

 • 1 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره مریخ بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرا...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

22:36
 • 42

 • 1 ماه پیش
22:36
 • 61

 • 1 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره ترس و اضطراب بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

24:11
 • 61

 • 1 ماه پیش
24:11
 • 30

 • 1 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره تیپ های بدنی کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسک...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

16:30
 • 30

 • 1 ماه پیش
16:30
 • 631

 • 1 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره فرار از زندان کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابس...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

20:30
 • 631

 • 1 ماه پیش
20:30
 • 187

 • 1 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره تاریخچه زمین کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسک...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

21:40
 • 187

 • 1 ماه پیش
21:40
 • 150

 • 1 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره آتشفشان بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابس...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

25:15
 • 150

 • 1 ماه پیش
25:15
 • 224

 • 2 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره سیگار بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکر...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

18:39
 • 224

 • 2 ماه پیش
18:39
 • 182

 • 2 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره آهنربا بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسک...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

19:39
 • 182

 • 2 ماه پیش
19:39
 • 212

 • 2 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره ماری جوآنا کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرا...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

22:53
 • 212

 • 2 ماه پیش
22:53
 • 186

 • 2 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره هوش مصنوعی کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرا...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

21:43
 • 186

 • 2 ماه پیش
21:43
 • 179

 • 2 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره قوانین مورفی کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسک...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

19:46
 • 179

 • 2 ماه پیش
19:46
 • 184

 • 2 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره هرم مازلو کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرای...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

20:26
 • 184

 • 2 ماه پیش
20:26
 • 187

 • 2 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره فرگشت کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و ...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

17:28
 • 187

 • 2 ماه پیش
17:28
 • 200

 • 2 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره بیگ بنگ کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب ...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

20:22
 • 200

 • 2 ماه پیش
20:22
 • 198

 • 2 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره مافیا بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکر...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

19:21
 • 198

 • 2 ماه پیش
19:21

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره نحوه پیدایش انسان کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر ...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

17:36
 • 217

 • 2 ماه پیش
17:36
 • 187

 • 2 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره ماده تاریک کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرا...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

15:45
 • 187

 • 2 ماه پیش
15:45
 • 235

 • 2 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره مواد مخدر بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سا...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

35:49
 • 235

 • 2 ماه پیش
35:49
 • 185

 • 2 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره نور بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرای...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

17:31
 • 185

 • 2 ماه پیش
17:31

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره تلسکوپ فضایی جیمز وب کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگ...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

36:33
 • 182

 • 2 ماه پیش
36:33
 • 159

 • 2 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره انقراض کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرایب و...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

23:15
 • 159

 • 2 ماه پیش
23:15

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره بیماریهای اعصاب و روان کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پا...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

28:23
 • 216

 • 2 ماه پیش
28:23
 • 200

 • 2 ماه پیش

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا میخواهیم درباره مرگ بیشتر کنجکاوی کنیم.

لطفا عبارت "پادکست جغد مینروا" رودر گوگل جستجو کنید و ما را در اپلیکیشن های پادگیر سابسکرای...

سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکس...

19:45
 • 200

 • 2 ماه پیش
19:45
shenoto-ads
shenoto-ads