کمدی الهی دانته

منصور صالحی پور
  1.1K
  میانگین پخش
  46.1K
  تعداد پخش
  47
  دنبال کننده

  کمدی الهی دانته

  منصور صالحی پور
  1.1K
  میانگین پخش
  46.1K
  تعداد پخش
  47
  دنبال کننده

  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین شفا گوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگبرزخ ، طبقه دوم ، حسودان ( سرود ۱۳ )...

  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین ش...

  04:14
  • 129

  • 3 روز پیش
  04:14
  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین شفا گوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگبرزخ سرود دوازدهم ، مغروران ...

  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین ش...

  04:16
  • 143

  • 1 هفته پیش
  04:16
  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین شفا گوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگبرزخ ، سرود یازدهم ، طبقه اول ، مغروران ...

  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین ش...

  03:13
  • 123

  • 2 هفته پیش
  03:13
  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین شفا گوینده منصور صالحی پوربرزخ ، سرود دهم، طبقه اول برزخ ...

  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین ش...

  04:34
  • 119

  • 2 هفته پیش
  04:34
  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین شفا گوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگقسمت برزخسرود نهم...

  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین ش...

  05:08
  • 122

  • 3 هفته پیش
  05:08
  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین شفا گوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگ ...

  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین ش...

  03:53
  • 135

  • 4 هفته پیش
  03:53
  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین شفا گوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگقسمت برزخ ، منطقه مقدماتی برزخ ، سرود هفتم ، دسته سهل انگاران ، دره پادشاهان ...

  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین ش...

  04:26
  • 154

  • 1 ماه پیش
  04:26
  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین شفا گوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگکتاب برزخمنطقه مقدماتی برزخدسته سهل انگاران ...

  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین ش...

  03:38
  • 164

  • 1 ماه پیش
  03:38
  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین شفا گوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگکتاب برزخ ، سرود پنجم ...

  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین ش...

  04:03
  • 193

  • 1 ماه پیش
  04:03
  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین شفا گوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگسرود۴سهل انگاران ...

  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین ش...

  04:18
  • 163

  • 2 ماه پیش
  04:18
  کتاب برزخ کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین شفا گوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگسرود سوم ...

  کتاب برزخ کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع ال...

  03:58
  • 164

  • 3 ماه پیش
  03:58
  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیریترجمه شجاع الدین شفا گوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگبرزخ ،. سرود دوم ...

  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری

  ترجمه شجاع ا...

  04:01
  • 278

  • 3 ماه پیش
  04:01
  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین شفا گوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگکتاب برزخسرود اول ...

  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین ش...

  06:15
  • 392

  • 3 ماه پیش
  06:15
  خلاصه ای کوتاه از برزخ کمدی الهی دانته آلیگیریترجمه شجاع الدین شفا گوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگ ...

  خلاصه ای کوتاه از برزخ کمدی الهی دانته آلیگیری<...

  05:13
  • 343

  • 3 ماه پیش
  05:13
  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین شفا گوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگدوزخ ، طبقه نهم، سرود سی و چهارم، خائنین ،آخرین اپیزود از کتاب دوزخ کمدی الهی دانته آلیگیری...

  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین ش...

  08:42
  • 371

  • 4 ماه پیش
  08:42
  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ، ترجمه شجاع الدین شفا ، گوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگدوزخ ، طبقه نهم ، آخرین طبقه دوزخ ، سرود33...

  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ، ترجمه شجاع الدین...

  03:54
  • 282

  • 4 ماه پیش
  03:54
  کتاب کمدی الهی دانته ، ترجمه شجاع الدین شفا ، گوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگدوزخ ، طبقه نهم ، آخرین طبقه دوزخ ، خیانتکاران ...

  کتاب کمدی الهی دانته ، ترجمه شجاع الدین شفا ، گ...

  07:11
  • 257

  • 4 ماه پیش
  07:11
  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیریترجمه شجاع الدین شفاگوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگطبقه نهم دوزخ ، آخرین طبقه دوزخ ، سرود سی و یکم...

  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری

  ترجمه شجاع ا...

  05:42
  • 269

  • 5 ماه پیش
  05:42
  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین شفا ، گوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگدوزخ ، طبقه هشتم ، سرود سی ام ، حیله گران ، سکه زنان ، قلب کنندگان سخن و انسان ...

  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین ش...

  03:57
  • 326

  • 5 ماه پیش
  03:57
  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیریترجمه شجاع الدین شفادوزخ ، سرود 29، طبقه هشتم....

  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری

  ترجمه شجاع ا...

  03:54
  • 31.1K

  • 5 ماه پیش
  03:54
  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین شفا ، گوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگدوزخسرود ۲۸, طبقه هشتم ، ریاکاران ، نفاق افکنان ، ...

  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین ش...

  05:06
  • 225

  • 5 ماه پیش
  05:06
  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیریدوزخ ، سرود 27 ...

  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری

  دوزخ ، سرود ...

  04:17
  • 190

  • 6 ماه پیش
  04:17
  کتاب کمدی الهی دانته ، ترجمه شجاع الدین شفا ،گوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگ.سرود 26 ، طبقه هشتم ریاکاران ، گروه دزدان ...

  کتاب کمدی الهی دانته ، ترجمه شجاع الدین شفا ،

  03:22
  • 198

  • 6 ماه پیش
  03:22
  کمدی الهی، اثر دانته آلیگیری ، ترجمه شجاع الدین شفا ، گوینده منصور صالحی پور.طبقه 8 دوزخ ، ریاکاران ، مشاوران مزور ، سرود 25,دیگر کانال های ما ، کتاب رفیق اعلی ، کتاب سیر و سلوک زایر نوشته جان بانیان ...

  کمدی الهی، اثر دانته آلیگیری ، ترجمه شجاع الدین...

  03:57
  • 176

  • 7 ماه پیش
  03:57
  کمدی الهی، اثر ،دانته آلیگیری ،ترجمه ،شجاع الدین شفا ، گوینده ، منصور صالحی پورطبقه هشتم ، سرود بیست و چهارم ، ریاکاران ، دزدان ...

  کمدی الهی، اثر ،دانته آلیگیری ،ترجمه ،شجاع الدی...

  04:35
  • 174

  • 7 ماه پیش
  04:35
  کمدی الهی دانته آلیگیریترجمه شجاع الدین شفاگوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگسرود۲۳ ، ریاکاران ...

  کمدی الهی دانته آلیگیری

  ترجمه شجاع الدین ...

  04:43
  • 192

  • 7 ماه پیش
  04:43
  کمدی الهی دانته آلیگیریدوزخ ، طبقه هشتم حیله گران ، گروه پنجم سوداگران نادرست و مختلسینسرود ۲۲گوینده : منصور صالحی پور ...

  کمدی الهی دانته آلیگیری

  دوزخ ، طبقه هشتم ...

  04:07
  • 195

  • 7 ماه پیش
  04:07
  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین شفاطبقه هشتم ، سوداگران نادرست و مختلسینگوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگ ...

  کتاب کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدین ش...

  04:32
  • 216

  • 8 ماه پیش
  04:32
  کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدینی شفاگوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگدیگر کانال های ما ، کتاب یک نور در هزار فرهنگ ، کتاب سیر و سلوک زایر نوشته جان بانیان ، کتاب شکونتل...

  کمدی الهی دانته آلیگیری ترجمه شجاع الدینی شفا

  03:16
  • 192

  • 8 ماه پیش
  03:16
  کمدی الهی دانته آلیگیریترجمه شجاع الدین شفاگوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگجهت حمایت از این کانال و یا خرید کتاب یک نور در هزار فرهنگ با ما درتماس باشید09168346915...

  کمدی الهی دانته آلیگیری

  ترجمه شجاع الدین ...

  04:39
  • 182

  • 8 ماه پیش
  04:39
  کمدی الهی دانته آلیگیری- دوزخ طبقه هشتم گروه اول و دومترجمه شجاع الدین شفاگوینده منصور صالحی پورجهت حمایت از این کانال و یا تهیه کتاب "یک نور در هزار فرهنگ" با ما در تماس باشید09168346915...

  کمدی الهی دانته آلیگیری- دوزخ طبقه هشتم گروه او...

  10:03
  • 225

  • 8 ماه پیش
  10:03
  کمدی الهی دانته ، دوزخ - طبقه هفتم ، گروه سومگوینده : منصور صالحی پورجهت حمایت از این کانال و یا خرید کتاب یک نور در هزار فرهنگ به ما پیام دهید 09168346915...

  کمدی الهی دانته ، دوزخ - طبقه هفتم ، گروه سوم

  05:42
  • 190

  • 9 ماه پیش
  05:42
  کمدی الهیدوزخ دانته آلیگیری طبقه هفتم - گروه دوم (اهل لواط)گوینده منصور صالحی پور...

  کمدی الهی

  دوزخ

  دانته آلیگیری

  <...
  03:44
  • 215

  • 9 ماه پیش
  03:44
  کمدی الهی دانته دوزخ _ طبقه هفتم ، بخش سومگوینده منصور صالحی پور...

  کمدی الهی دانته

  دوزخ _ طبقه هفتم ، بخش س...

  05:52
  • 225

  • 9 ماه پیش
  05:52
  کمدی الهی ، دانته آلیگیریطبقه هفتم - تجاوزکاران گوینده منصور صالحی پور ...

  کمدی الهی ،

  دانته آلیگیری

  طبقه هفت...

  08:23
  • 277

  • 10 ماه پیش
  08:23
  کمدی الهی دانته آلیگیری دوزخ - طبقه ششماهل زندقه و الحادگوینده : منصور صالحی پور...

  کمدی الهی

  دانته آلیگیری

  دوزخ - طب...

  07:39
  • 315

  • 10 ماه پیش
  07:39
  کمدی الهی دانته آلیگیری ، طبقه پنجم دوزخ - ارباب غضبگوینده منصور صالحی پور...

  کمدی الهی

  دانته آلیگیری ،

  طبقه پ...

  08:21
  • 375

  • 11 ماه پیش
  08:21
  کمدی الهیاثر دانته آلیگیریبخش پنجمطبقه چهارم دوزخ : خسیسان و مسرفین ...

  کمدی الهی

  اثر دانته آلیگیری

  بخش پنج...

  05:00
  • 276

  • 11 ماه پیش
  05:00
  کمدی الهیاثر دانته آلیگیریبخش پنجمطبقه چهارم دوزخ : خسیسان و مسرفین ...

  کمدی الهی

  اثر دانته آلیگیری

  بخش پنج...

  05:00
  • 357

  • 11 ماه پیش
  05:00
  کمدی الهی دانته دوزخ - شکم پرستانگوینده مصور صالحی پور...

  کمدی الهی دانته

  دوزخ - شکم پرستان

  ...

  04:50
  • 485

  • 11 ماه پیش
  04:50
  کتاب کمدی الهی اثر دانته آلیگیری. طبقه دوم دوزخشهوت پرستانگوینده: منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگ...

  کتاب کمدی الهی اثر دانته آلیگیری. طبقه دوم دوزخ...

  03:25
  • 654

  • 11 ماه پیش
  03:25
  کمدی الهی دانته ، دوزخ - بخش دومطبقه اول دوزخبا صدای منصور صالحی پور...

  کمدی الهی دانته ، دوزخ - بخش دوم

  طبقه اول...

  04:05
  • 911

  • 11 ماه پیش
  04:05
  کتاب کمدی الهی ، اثر دانته آلیگیری ، دوزخگوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگدیگر کانال های ما ، کتاب شکونتلا ، کتاب سیر و سلوک زایر نوشته جان بانیان ، کتاب رفیق اعلی ، کتاب ضیافت ...

  کتاب کمدی الهی ، اثر دانته آلیگیری ، دوزخ

  10:04
  • 4.5K

  • 1 سال پیش
  10:04
  shenoto-ads
  shenoto-ads