پادکست لبنی

حمید خسروی
12
میانگین پخش
667
تعداد پخش
14
دنبال کننده

پادکست لبنی

حمید خسروی
12
میانگین پخش
667
تعداد پخش
14
دنبال کننده

نگهدارنده های موادغذایی...

نگهدارنده های موادغذایی

13:43
 • 12

 • 1 سال پیش
13:43
افزودنی‌های موادغذایی...

افزودنی‌های موادغذایی

07:56
 • 5

 • 1 سال پیش
07:56
مدیریت، برنامه‌ریزی، زمان‌ستجی، کارسنجی، معضلات و مشکلات صنعت لبنیات...
مدیریت، برنامه‌ریزی، زمان‌ستجی، کارسنجی، معضلات و ...
17:08
 • 8

 • 2 سال پیش
17:08
مدیریت، برنامه‌ریزی، زمان‌ستجی، کارسنجی، معضلات و مشکلات صنعت لبنیات...
مدیریت، برنامه‌ریزی، زمان‌ستجی، کارسنجی، معضلات و ...
07:57
 • 5

 • 2 سال پیش
07:57
هیدروکلوئید، استابیلایزر، بافت‌دهنده، معلق‌کننده، تثبیت‌کننده...
هیدروکلوئید، استابیلایزر، بافت‌دهنده، معلق‌کننده، ...
12:29
 • 6

 • 2 سال پیش
12:29
هیدروکلوئید، استابیلایزر، بافت‌دهنده، معلق‌کننده، تثبیت‌کننده...
هیدروکلوئید، استابیلایزر، بافت‌دهنده، معلق‌کننده، ...
09:45
 • 9

 • 2 سال پیش
09:45
 • 11

 • 2 سال پیش
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT...
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT
22:49
 • 11

 • 2 سال پیش
22:49
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT...
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT
17:08
 • 3

 • 2 سال پیش
17:08
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT...
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT
13:04
 • 12

 • 2 سال پیش
13:04
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT...
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT
12:08
 • 8

 • 2 سال پیش
12:08
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT...
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT
15:19
 • 9

 • 2 سال پیش
15:19
مدیریت، برنامه‌ریزی، زمان‌ستجی، کارسنجی، معضلات و مشکلات صنعت لبنیات...
مدیریت، برنامه‌ریزی، زمان‌ستجی، کارسنجی، معضلات و ...
08:39
 • 7

 • 3 سال پیش
08:39
مدیریت، برنامه‌ریزی، زمان‌ستجی، کارسنجی، معضلات و مشکلات صنعت لبنیات...
مدیریت، برنامه‌ریزی، زمان‌ستجی، کارسنجی، معضلات و ...
10:07
 • 11

 • 3 سال پیش
10:07
مدیریت، برنامه‌ریزی، زمان‌ستجی، کارسنجی، معضلات و مشکلات صنعت لبنیات...
مدیریت، برنامه‌ریزی، زمان‌ستجی، کارسنجی، معضلات و ...
11:06
 • 10

 • 3 سال پیش
11:06
مدیریت، برنامه‌ریزی، زمان‌ستجی، کارسنجی، معضلات و مشکلات صنعت لبنیات...
مدیریت، برنامه‌ریزی، زمان‌ستجی، کارسنجی، معضلات و ...
07:12
 • 34

 • 3 سال پیش
07:12
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT...
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT
07:08
 • 4

 • 3 سال پیش
07:08
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT...
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT
07:29
 • 4

 • 3 سال پیش
07:29
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT...
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT
12:08
 • 4

 • 3 سال پیش
12:08
 • 6

 • 3 سال پیش
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT...
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT
14:41
 • 6

 • 3 سال پیش
14:41
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT...
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT
04:39
 • 17

 • 3 سال پیش
04:39
 • 13

 • 3 سال پیش
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT...
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT
07:19
 • 13

 • 3 سال پیش
07:19
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT...
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT
05:12
 • 8

 • 3 سال پیش
05:12
 • 9

 • 3 سال پیش
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT...
شیر خام، شیر پاستوریزه، شیر ESL، شیر UHT
18:16
 • 9

 • 3 سال پیش
18:16
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست...
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست
10:31
 • 5

 • 3 سال پیش
10:31
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست...
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست
03:56
 • 5

 • 3 سال پیش
03:56
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست...
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست
07:23
 • 4

 • 3 سال پیش
07:23
شیر و فرآورده‌های لبنی: پنیر...
شیر و فرآورده‌های لبنی: پنیر
09:47
 • 14

 • 3 سال پیش
09:47
شیر و فرآورده‌های لبنی: پنیر...
شیر و فرآورده‌های لبنی: پنیر
05:50
 • 9

 • 3 سال پیش
05:50
شیر و فرآورده‌های لبنی: پنیر...
شیر و فرآورده‌های لبنی: پنیر
17:04
 • 16

 • 3 سال پیش
17:04
 • 14

 • 3 سال پیش
شیر و فرآورده‌های لبنی: پنیر...
شیر و فرآورده‌های لبنی: پنیر
08:03
 • 14

 • 3 سال پیش
08:03
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست...
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست
07:49
 • 9

 • 3 سال پیش
07:49
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست...
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست
06:46
 • 9

 • 3 سال پیش
06:46
افزایش ماندگاری موادغذایی به عوامل مختلفی ارتباط دارد. نگهدارنده‌ها از گروه افزودنی‌های موادغذایی هستند که به عنوان یکی از راه‌کارهای اثربخش بکار گرفته می‌شود....
افزایش ماندگاری موادغذایی به عوامل مختلفی ارتباط د...
10:18
 • 13

 • 3 سال پیش
10:18
افزایش ماندگاری موادغذایی به عوامل مختلفی ارتباط دارد. نگهدارنده‌ها از گروه افزودنی‌های موادغذایی هستند که به عنوان یکی از راه‌کارهای اثربخش بکار گرفته می‌شود....
افزایش ماندگاری موادغذایی به عوامل مختلفی ارتباط د...
15:29
 • 14

 • 3 سال پیش
15:29
افزایش ماندگاری موادغذایی به عوامل مختلفی ارتباط دارد. نگهدارنده‌ها از گروه افزودنی‌های موادغذایی هستند که به عنوان یکی از راه‌کارهای اثربخش بکار گرفته می‌شود....
افزایش ماندگاری موادغذایی به عوامل مختلفی ارتباط د...
16:34
 • 18

 • 3 سال پیش
16:34
افزایش ماندگاری موادغذایی به عوامل مختلفی ارتباط دارد. نگهدارنده‌ها از گروه افزودنی‌های موادغذایی هستند که به عنوان یکی از راه‌کارهای اثربخش بکار گرفته می‌شود....
افزایش ماندگاری موادغذایی به عوامل مختلفی ارتباط د...
07:56
 • 31

 • 3 سال پیش
07:56
پاستوریزاسیون، UHT، ترمیزاسیون، HCT...
پاستوریزاسیون، UHT، ترمیزاسیون، HCT
14:41
 • 9

 • 3 سال پیش
14:41
پاستوریزاسیون، UHT، ترمیزاسیون، HCT...
پاستوریزاسیون، UHT، ترمیزاسیون، HCT
08:46
 • 24

 • 3 سال پیش
08:46
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست...
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست
16:03
 • 7

 • 3 سال پیش
16:03
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست...
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست
22:07
 • 14

 • 3 سال پیش
22:07
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست...
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست
08:46
 • 13

 • 3 سال پیش
08:46
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست...
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست
10:00
 • 13

 • 3 سال پیش
10:00
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست...
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست
16:26
 • 17

 • 3 سال پیش
16:26
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست...
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست
11:57
 • 16

 • 3 سال پیش
11:57
 • 26

 • 3 سال پیش
هیدروکلوئید، استابیلایزر، بافت‌دهنده، معلق‌کننده، تثبیت‌کننده...
هیدروکلوئید، استابیلایزر، بافت‌دهنده، معلق‌کننده، ...
11:09
 • 26

 • 3 سال پیش
11:09
شیر و فرآورده‌های لبنی: پنیر...
شیر و فرآورده‌های لبنی: پنیر
08:17
 • 24

 • 3 سال پیش
08:17
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست...
شیر و فرآورده‌های لبنی: ماست
22:47
 • 26

 • 3 سال پیش
22:47
چهار عنصر کیفیت...
چهار عنصر کیفیت
09:30
 • 7

 • 3 سال پیش
09:30
چهار عنصر کیفیت...
چهار عنصر کیفیت
12:29
 • 9

 • 3 سال پیش
12:29
چهار عنصر کیفیت...
چهار عنصر کیفیت
07:11
 • 8

 • 3 سال پیش
07:11
shenoto-ads
shenoto-ads