بَر مَدارِ آب

Bar_madar3_ab
40
میانگین پخش
475
تعداد پخش
1
دنبال کننده

بَر مَدارِ آب

Bar_madar3_ab
40
میانگین پخش
475
تعداد پخش
1
دنبال کننده

در این نشست، با حضور چهار متخصص حقوق بین الملل منابع آب خانم دکتر فرناز شیرانی بیدآبادی از دانشگاه جنوب مرکزی چین، آقای دکتر داود رضایی از دانشگاه کاتب افغانستان، آقای دکتر احسان صالحیان از شرکت حقوقی...

در این نشست، با حضور چهار متخصص حقوق بین الملل ...

03:00:20
 • 20

 • 11 ماه پیش
03:00:20
در اين سلسله فايل‌های صوتی، مساله آب از زواياي گوناگون تاريخی، معرفتی، سياستی، اقتصادی و حقوقی توسط اساتيد صاحب نام ايرانی و فعال در دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتی بين‌الملل بحث و گفتگو می‎شود....

در اين سلسله فايل‌های صوتی، مساله آب از زواياي ...

01:51:11
 • 52

 • 2 سال پیش
01:51:11
در اين سلسله فايل‌های صوتی، مساله آب از زواياي گوناگون تاريخی، معرفتی، سياستی، اقتصادی و حقوقی توسط اساتيد صاحب نام ايرانی و فعال در دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتی بين‌الملل بحث و گفتگو می‎شود....

در اين سلسله فايل‌های صوتی، مساله آب از زواياي ...

01:35:58
 • 37

 • 2 سال پیش
01:35:58
در اين سلسله فايل‌های صوتی، مساله آب از زواياي گوناگون تاريخی، معرفتی، سياستی، اقتصادی و حقوقی توسط اساتيد صاحب نام ايرانی و فعال در دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتی بين‌الملل بحث و گفتگو می‎شود....

در اين سلسله فايل‌های صوتی، مساله آب از زواياي ...

01:39:35
 • 23

 • 2 سال پیش
01:39:35
در اين سلسله فايل‌های صوتی، مساله آب از زواياي گوناگون تاريخی، معرفتی، سياستی، اقتصادی و حقوقی توسط اساتيد صاحب نام ايرانی و فعال در دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتی بين‌الملل بحث و گفتگو می‎شود....
در اين سلسله فايل‌های صوتی، مساله آب از زواياي گون...
01:02:11
 • 27

 • 2 سال پیش
01:02:11
در اين سلسله فايل‌های صوتی، مساله آب از زواياي گوناگون تاريخی، معرفتی، سياستی، اقتصادی و حقوقی توسط اساتيد صاحب نام ايرانی و فعال در دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتی بين‌الملل بحث و گفتگو می‎شود....

در اين سلسله فايل‌های صوتی، مساله آب از زواياي ...

01:52:39
 • 34

 • 2 سال پیش
01:52:39
در اين سلسله فايل‌های صوتی، مساله آب از زواياي گوناگون تاريخی، معرفتی، سياستی، اقتصادی و حقوقی توسط اساتيد صاحب نام ايرانی و فعال در دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتی بين‌الملل بحث و گفتگو می‎شود....

در اين سلسله فايل‌های صوتی، مساله آب از زواياي ...

57:36
 • 29

 • 2 سال پیش
57:36
در اين سلسله فايل‌های صوتی، مساله آب از زواياي گوناگون تاريخی، معرفتی، سياستی، اقتصادی و حقوقی توسط اساتيد صاحب نام ايرانی و فعال در دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتی بين‌الملل بحث و گفتگو می‎شود....
در اين سلسله فايل‌های صوتی، مساله آب از زواياي گون...
01:18:05
 • 42

 • 2 سال پیش
01:18:05
در اين سلسله فايل‌های صوتی، مساله آب از زواياي گوناگون تاريخی، معرفتی، سياستی، اقتصادی و حقوقی توسط اساتيد صاحب نام ايرانی و فعال در دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتی بين‌الملل بحث و گفتگو می‎شود....
در اين سلسله فايل‌های صوتی، مساله آب از زواياي گون...
01:12:21
 • 29

 • 2 سال پیش
01:12:21
در اين سلسله فايل‌های صوتی، مساله آب از زواياي گوناگون تاريخی، معرفتی، سياستی، اقتصادی و حقوقی توسط اساتيد صاحب نام ايرانی و فعال در دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتی بين‌الملل بحث و گفتگو می‎شود....
در اين سلسله فايل‌های صوتی، مساله آب از زواياي گون...
01:49:07
 • 31

 • 2 سال پیش
01:49:07
در اين سلسله فايل‌های صوتی، مساله آب از زواياي گوناگون تاريخی، معرفتی، سياستی، اقتصادی و حقوقی توسط اساتيد صاحب نام ايرانی و فعال در دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتی بين‌الملل بحث و گفتگو می‎شود....
در اين سلسله فايل‌های صوتی، مساله آب از زواياي گون...
51:53
 • 29

 • 2 سال پیش
51:53
در اين سلسله فايل‌های صوتی، مساله آب از زواياي گوناگون تاريخی، معرفتی، سياستی، اقتصادی و حقوقی توسط اساتيد صاحب نام ايرانی و فعال در دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتی بين‌الملل بحث و گفتگو می‎شود....
در اين سلسله فايل‌های صوتی، مساله آب از زواياي گون...
59:29
 • 122

 • 2 سال پیش
59:29
shenoto-ads
shenoto-ads